اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

اااااااستعمارزدایی از ذهن

اااااارویکرد چندگانه به دانستن و یادگیری

اااااااطبیعت، دانشگاه حکمت

ااااااامعرفت نفس، دانایی و خلاقیت

ااااااجامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

جامعه سازی

 

 

 

 

 

 

جهانبینی و فرهنگ

بینش غالب در برنامه ریزی توسعه، افراد و کشورها را در تقابل و رقابت با یکدیگر، اقتصاد را در برابر محیط زیست، و فناوری را در برابر جامعه و فرهنگ قرار داده است. چه بسیار راهکارهای اقتصادی ویرانگر طبیعت که با توجیهاتی بی اساس چون رشد، تجارت آزاد، اشتغالزایی و پیشرفت علمی، توسط بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی، به سیاستگذاران و افکار عمومی در کشورهایِ در حال توسعه تحمیل نمی شود. و چه بسیار سیاستگذارانی که با وجود پایبندی به ارزش هایی چون عدالت اجتماعی و هنجارهای فرهنگ بومی، خود را ناگزیر، تسلیم فناوری های نامناسب و نهادهای استعماری غرب نمی کنند. ببنتس س سبس نتسنت سنتسن نسس بسبی سبسب سبسب س ببسسسب سب

از سوی دیگر شاهدیم که در جوامع میلیونی امروز، هر گونه تغییر مثبت در جامعه، اقتصاد و محیط زیست مشروط به تغییر سبک زندگی است و این تغییر گسترده بدون تغییر در جهانبینی افراد امکانپذیر نیست. مجموعه مقالاتِ جهانبینی و فرهنگ به ارائۀ اندیشه هایی می پرداز که در عرصه تکامل جوامع، نظر به احیای نواندیشی و ابتکار عمل یا همان تمدن سازی توسط افراد دارند و راه حل های تقلیدی توسعه را در جامعه، محیط زیست، پرورش نسل جدید و غیره، خشونت آمیز، تحقیرکننده و در نتیجه مردود می شمارند.  بتنینش می سمت بمشت متی متش مسیتب مشت یمتش بمتش بمت شمب تسم

آندسته از اندیشمندانی که به اصالت تمدن سازی باور یافته اند، علمی که فقط به کتاب و کلاس محدود شود را نمی پذیرند و جویای رویکردی گشوده تر و چندگانه به دانستن و یادگیری اند. ایشان علاوه بر منابع نقلی، طبیعت، جامعه و عالم درون را نیز منابعی عظیم برای نواندیشی و ابتکار عمل می دانند. اما بهره گیری از این منابع ساده نیست چرا که مانعی عظیم سد راه یادگیری انسان ها در عصر حاضر است و آن استعمار ذهنی است. پس اشراف یافتن به این نوع استعمار و تلاش برای زدودن آن از جمله چالش های عمدۀ پیش روی تمدن سازان امروز است.  یت شمنتی مشنتی مسنت یمتب شمیتب شمتب شمبت مسب سمب تمب تشمب شمنس ب

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ