اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

ااااااااااااااااااانگاهی نو به اقتصاد

اااااااااااااااااااپول، بانک، بورس

اااااااااااااااااااکار و درآمد

اااااااااااااااااااسیاستگذاری مساعد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

توسعه همه جانبۀ محلی، خط مقدم پایداری و پیشرفت

آیا شیوه دیگری برای ترقی جوامع غیر از الگوی غربی توسعه که وابستگی هر چه بیشتر به نظام تجارت جهانی را توصیه می کند متصور است؟ توسعه همه جانبۀ محلی که به شکل دهکده های سالم در مناطق روستایی و محله های سالم در شهرهای جهان متبلور شده نشان می دهد که الگویِ بومیِ جایگزین نه تنها متصور است بلکه عملی و موفقیت آمیز نیز هست. بیشتر بخوانید.بتنست سننسیت نستی نسیت نس ینس نیت سنیا

 

 

راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

چاره ای محلی برای مشکلی جهانی

واندانا شیوا، دکترا در فیزیک، یکی از اندیشمندانِ تاثیرگذار و صاحب نامِ جهان در رویارویی با نظام سلطه است. ترجمه و انتشار مصاحبه زیر با واندانا شیوا در اینجا از این منظر مهم است که یکی از فرزندانِ تحصیلکردۀ فرهنگی کهن در آسیا، جرات یافته مفاهیمی چون رشد و پیشرفت را از منظرِ بومی فرهنگِ سرزمین خود تعریف کند. وی در عین تشریحِ دلایلِ مخالفت خود با پدیدۀ جهانی شدن، می کوشد تا با استناد به ارزش های فرهنگ بومی خود، خطوط کلی مسیری جدید برای رسیدن به رشد واقعی و چشم انداز امیدبخش آیندۀ چنین رشدی را در قالب توسعه محلی ترسیم کند. بیشتر بخوانید نیتس نسینستی نسیت سنیت نسیت سنیتس

 

 

  اقتصاد

 

 

 

 

 

 

در عصر حاضر که استفاده از پسوند جهانی در جمیع حوزه ها، از جمله اقتصاد، متداول است، سخن گفتن از اقتصاد محلی و توسعۀ محلی شاید قدری نامانوس و نابجا به نظر آید. لذا در این بخش، با ارائه اطلاعاتی در مورد ساختارهای کنونیِ اقتصاد جهانی و اینکه چرا این نهادها در راستای منافع اکثریتِ جهانیان عمل نکرده اند، به توجیه ضرورتِ تقویت و تشکیل اقتصادهای محلی می پردازیم. در این بخش همچنین، از تجارب دیگر جوامع در نقاط مختلف دنیا در راستایِ استقرارِ اقتصاد مقاومتی می پردازیم، اقتصادی که در راستای قطع وابستگی و دستیابی به قوامِ بیشتر در برابر آسیب های اقتصاد جهانی می کوشد. این تجارب در عمل نشان داده است که مادامی که سیاست های موافق با تجارت جهانی نتایجی ویرانگر برای اقتصاد، فرهنگ، جامعه، محیط زیست و طبیعت در پی داشته است، رویکردِ توسعۀ محلی، احیا و قوام جوامع محلی و فرهنگ بومی، تقویتِ کشاورزی سالم و پربازده غیر شیمیایی، حفاظت از طبیعت و محیط زیست، نوآوری های فناورانه، ارتقای علمیِ دانش بومی و نیز بهبودِ سلامت شهروندان را به عنوان الگویی قابل تعمیم به اقتصادِ ملی میسر ساخته است.  تبستنیس نتسی نست نست ینست بتنستنت سنتنیت سنیت سنت نس نس نست سن

س نتنت سنیت سنیت نسیت نستی نست ینست نتسنیستن یستی نتس ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ