اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

کارآفرینی و ویژگی های آن    

 

مقدمه

علاقه به تولید و کسب 

شروعِ کوچک

شروع سنجیده

ارزش افزوده

برنامه ریزی محلی

فروش بی واسطه

تولید گروهی

تولید متنوع

خدمت به جامعه

نوآوری: بهترین سرمایه

رهایی از مدّ

 

 

 

تولید متنوع

الگوی مصرف و سلایق مصرف کنندگان دستخوش فراز و نشیب فصلی است و در نتیجه بازار محصولات خوراکی در طول سال تغییر می کند. لذا با اتخاد خط مشیِ چند محصولی، کارآفرینان موفقیت مستمر خود را در طی سال بیمه کنند. اینتستتیتنست سیت نس نتستنست سیت سیت سیت سیت سیت سیت سینت از آینده اقتتیتنستنستینتسینتسینتسنی نت نت صادی خود نیز حفاظت می کند.  از همه نظر، مالی، میهنی و اقصادی

  بستیت نتسن ست نستی jjdjks ksdjksdj skdjskdj skdنستینسیت تیتنت ستنسیتتنتیتنتسن سنت سیت یتستسینت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ