اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

اااااااستعمارزدایی از ذهن

اااااارویکرد چندگانه به دانستن و یادگیری

اااااااطبیعت، دانشگاه حکمت

ااااااامعرفت نفس، دانایی و خلاقیت

ااااااجامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

جامعه سازی

ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن سینتسنیتنسی نسیت نست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جهانبینی و فرهنگ

استعمارزدایی از ذهن

 

 

 

 

 

از پایان جنگ جهانی دوم تا پایان قرن 20، تعداد کثیری از کشورها با انقلابات مردمی، رژیم های دست نشانده را بیرون راندند و با تدوین قانون اساسیِ جدید و انجام انتخابات عمومی، منتخبین خود را عهده دار مسئولیت های مختلف در قانونگذاری و مدیریت اجرایی کشور خود قرار دادند. اما رخداد این تحول بزرگ با احیای مسیرهایِ بومیِ تمدنی در این کشورها همراه نبوده است. ملت ها در کشورهای مستقل، در قارۀ آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی، اگر چه از بند استعمار رهایی یافته اند، اما به امیدِ سرابی به نام پیشرفت و توسعه، در جنبه های اساسی ادارۀ زندگیِ فردی و جمعی خود، مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی، شهرسازی و حمل و نقل، طب، کشاورزی، تغذیه، پوشاک، ساخت و ساز، آب و فاضلاب، از سیستم های آمریکایی استقبال کرده اند که در نتیجه فرهنگ ایشان را به فرهنگ غربی- در آمریکا و اروپا - نزدیک تر کرده و ایشان را دچار مسایل بغرنجی کرده است که ذاتی این سیستم هاست. این جلوه ای کامل و روشن از مسئله ای است که استعمار ذهنی نامیده می شود. ا بیتنشت یمنت متنب مشتی مشت یمبت سمبتش مبت سمبتش مت بمشبت ت

در مطالب ارائه شده در این بخش، چیستی و چگونگیِ نفوذ سیستم های توسعه (= استعمار نوین) بررسی شده است. چراییِ ماندگاری و پایداری این سیستم ها نیز از دیگر نکات مورد بررسی این صفحه است. آیا می توان از این نوع استعمار، که اذهان عموم مردم، نخبگان و سیاستگذاران در کشورهای جویای استقلالِ واقعی را درگیر کرده است، رهایی یافت؟ شهروندانی که قادر به چنین کاری شده اند، رهایی کامل از استعمار را در گرو احیای جوامع محلی و مدیریت دارایی های مشترک سرزمینی توسط بهره برداران محلی (نه برنامه ریزان مرکزی)، یا به اختصار، همان چیزی که توسعه همه جانبۀ محلی نام گرفته است، یافته اند، تحولی آزادیبخش که استعمار ذهنی اجازۀ رخداد آن در بسیاری از کشورها را نمی دهد. در نمونه های موفق توسعه محلی به توصیف تعدادی از این جوامعِ محلیِ پیشگام پرداخته ایم. در صفحۀ حاضر، مباحث نظری و پیشینۀ تاریخیِ عرضه شده توسط این فعالانِ عرصۀ استعمارزدایی ذهنی را نیز می افزاییم. تبنییشیبشبسبریبیییرس سرسرسرسرس رسرسرسشببشسبسبسیشیبشیبشسیبشبت شت بمشتبمت بمشب تمبت مبت مب تسمبت مب شمت بمش      

 

 

 

 

سواد رسانه ای (قسمت 2): بومی سازی تحقیر با ادبیات عقب ماندگیا

چه چیزی مُد، کریستف کلمب و صادق زیباکلام را به هم مرتبط می سازد؟ در این پژوهشِ جامع در مورد نقش استراتژی تحقیر در استعمار و در توسعه بیشتر بخوانید. و سپس، بدون تحقیر، به بحران کرونا بیندیشیم و آگاهانه عمل کنیم. مطالعۀ این پژوهش را به عموم خوانندگان، به ویژه دانش شناسان، ناشران، دانشگاهیان و حوزویان، مسئولین نظام پزشکی، منتخبین محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیئت دولت توصیه می نماییم. ا نتبسن مشنتی مشنت یمنتش مینت بمشنتی شمنتی شمنتی متی بشیبیشب سبشبشسس سمنیت شمتب مشتی مشت بمیتش م

 

 

 

 

دکتری، نه لازم و نه کافی: مقاومتِ همه جانبه با تحصیلِ کامل، چرا و چگونه

مقاومت، نهضتی جهانی است. این نهضت، در چهار بُعد سیاسی، نظامی، اقتصادی و آموزشی-فرهنگی در جریان است. در منطقۀ نفت خیزِ خاورمیانه، مقاومتِ ملت ها، متناسب با تهدیداتِ سیاسی و تعرضاتِ نظامی، در ابعادِ سیاسی و دفاعی برجسته و ورزیده شده است. در دیگر نقاط جهان، مردم آگاه، فراخورِ آسیب های ناشی از وابستگیِ اقتصادی و نفوذ آموزشی-فرهنگی، این دو بُعد از دخالت و کنترلِ نظام سلطه، را برای مقاومت هدف قرار داده اند. مسلما در تجارب اهل مقاومت، در هر کجای جهان که مجاهدت می کنند، درس های الهام بخشی وجود دارد که برای کل جنبش، قابل توجه است. پیشتر، در مورد چرایی و چگونگیِ مقاومت جهانیان در بُعد اقتصادی (همانا اقتصاد مقاومتی) و دستاوردهای چشمگیر آن نکاتی بیان شد. در نوشتۀ حاضر، به چگونگیِ مقاومت جهانیان در بُعد آموزشی-فرهنگی می پردازیم. بیشتر بخوانید  بسنتسنت ستب سنت سنت سب سنس تبسنت سبنت سنبت سبنست نستب سنب تسبنت سنب 

ژئوپلتیک دانایی و خلاقیت (قسمت 2)ا

علومِ شناختی و طراحی: علم و فناوریِ کنترل در توسعها

آشنایی با علومِ شناختی و طراحانِ توسعه آشکار می کند که توسعه آن چیزی نیست که می پنداریم. علوم شناختی مجموعه ای از گرایش های خاص در رشته های مردم شناسی، روان شناسی، هوش مصنوعی، زبان شناسی، عصب شناسی، رفتارشناسیِ جانوران و شناخت شناسی است که دانشمندان آن برای پی بردن به جزییاتِ ساز و کار ذهن آدمی و کشفِ راه هایِ کنترلِ توجه و ادراک و نهایتا رفتار انسان ها تلاش کرده اند. با بهره گیری از یافته های دانشمندانِ علوم شناختی، طراحان توسعه قادر به طراحی سیستم هایی شده اند که به کنترل ذهنی و رفتاریِ جهانیان در جمیع زمینه های زندگی انجامیده است. در این گزارش بخوانید که هدفِ دانشمندانِ علوم شناختی، طراحان توسعه و حامیان قدرتمند ایشان از این تلاش 70 ساله چه بوده است و تحقق این هدف چگونه کشورها را در برابر فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی، آسیب پذیر کرده است. در این گزارش همچنین بخوانید که چگونه آحاد مردم در جوامع کهن (همان کشورهایی که امروزه در حال توسعه خوانده می شوند) قادر اند از بیراهۀ توسعه خارج و با احیای تمدن سازی، جامعۀ خود را از اجبارِ سیستم هایِ اسارت بار و زیانبارِ توسعه که حیات کرۀ زمین و جوامع بشری را تهدید می کند رهایی بخشند. بیشتر بخوانید بتسن تبیشبشیبش سی بیت ستی سنتی نسی تنستی نس سبت سب  تسبنتسنبت

 

 تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها برای استمرارِ مردم سالاری در جهان ضروری شده است. تا کنون نتایج امیدبخشی از این تلاش ها به دست آمده که برای تحقق اهداف حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی در ایران قابل توجه است. بیشتر بخوانید  سیتسنت نتسینتس ینتس  بتسنتسنی نستی سنتی نست ینست ینست ینست ینست ینست ینتس ینت

 

 

 

 

فرودستیِ توسعه یا عزتمندیِ تمدن سازی، کدامیک؟ (قسمت1)1

جهانی سازی: طرحی برای سلطۀ شرکت های جهانی و نابودی حاکمیت دولت ها

جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات، گرفتن وام از بانک های بین المللی و مقررات زدایی از جمله سیاست های پیشنهادی ای است که این روزها برای برون رفت از رکود در تولید، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش ثروت در جامعۀ ما، به گوش می رسد. این در حالی است که کشورهایی که قبلا همین سیاست ها را با انتظاراتی مشابه اتخاذ کرده اند، از تصمیم خود پشیمان اند. تجاربِ این کشورها در عمل گواهی می دهد که با اتخاذ این سیاست ها، نه تنها انتظاراتِ یاد شده برآورده نمی شود، بلکه گزینه های اقتصادی و حاکمیت ملی کشورها به شدت کاهش می یابد. بیشتر بخوانید  .سینتسیfsf sfsfs sfsfs fsfsتسنی تسن sfsfsfs fssfs sfss sیت سنیت سنتی سنت ینستی ن

 

ااااااااااااااا

 

 

فرودستیِ توسعه یا عزتمندیِ تمدن سازی، کدامیک؟ (قسمت 2)ا

مردمی سازی اقتصاد با احیای دارایی های مشترک، چرا و چگونه

در سال های آغازینِ انقلاب ما، زمانی که شعار نه شرقی، نه غربی در جای جای کشور طنین انداز بود، کمتر کسی تصور می کرد که  40 سال بعد، در حالی که رسانه های جهانی، شبانه روز، خبر از جنگ و آوارگی، آز و آلودگی، بیماری، بیکاری، بلایای طبیعی، بی خانمانی، اعتیاد و طلاق می دهند، همین شعار، اما با تعبیری عام تر، اخباری خوش و چشم اندازی امیدبخش برای جهانیان، به ارمغان خواهد آورد. بیشتر بخوانید  تست نستنتنت نت سنبت نببیشب بسبشبسب شبسبی سنست نبتس نست ت بسنتب سنب س نتس

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ