اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

اااااااستعمارزدایی از ذهن

اااااارویکرد چندگانه به دانستن و یادگیری

ااااااااااااااااروان شناسی فرافردی

ااااااااااااااااآموزش فرافردی

اااااااطبیعت، دانشگاه حکمت

ااااااامعرفت نفس، دانایی و خلاقیت

ااااااجامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

جامعه سازی

 

یتسن سینتسنیتنسی نسیت نست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جهانبینی و فرهنگ

رویکرد چندگانه به دانستن و یادگیری

 

 

 

 

ادراک حسی، برهان و علوم نقلی تنها راه های دستیابی به دانش و یادگیری نیست. از دیرباز در جوامع کهن راه های دیگری برای درکِ پدیده ها و چیزها و ارتباط بین آنها وجود داشته است. در این بخش از سایت با ارائۀ مطالبی به بررسی رویکرد چندگانه به دانستن در جوامع کهن و امروز می پردازیم. اما آیا چیزی به نام رویکرد چندگانه به دانستن و یادگیری، که کشف و شهود و تدبر در طبیعت را نیز در بر می گیرد، مورد تأیید روان شناسان هست؟ به بیان دیگر، آیا این روش هایِ متفاوتِ یادگیری پایه و اساس علمی دارند؟ سؤال دیگر اینکه، آیا این روش های یادگیری فقط در انحصار تعداد اندکی از افراد است یا اینکه  قابل آموزش به نسل جوان و انتقال به نسل های بعد نیز هست؟ پاسخ روان شناسان به این سؤالات را در  روان شناسی فرافردی و آموزش فرافردی خواهیم آورد. یتنش  تینشمس شتم سنیتب شمب تسمن  تست ستیمنست متسیمت مستی سمنت بمتسش بمنبت سمبنت مشنب ت   

 

 

 

گر نیک بیندیشی، خواهی دید که حقیقت دارد

صرفاً سخن گفتن در مورد مفهومِ جهانبینی توحیدی، با دیدن و تجربه کردنِ جهان به صورت یک واقعیتِ به هم پیوسته تفاوت دارد. طبیعیات در حکمت اسلامی، تلاشی برای شناختِ جهان و درک ارتباطِ اجزای به هم پیوستۀ آن از طریق تعقل، مشاهده و تجربه بوده است. اگر چه به دلایلی، توجه اندیشمندان ایرانی در چند سدۀ اخیر به طبیعیات کمرنگ شده، این علمِ کهن دارای استعدادهایِ کاربردیِ عظیمی در عصر حاضر برای تعامل سازنده با طبیعت است. این مقاله، به قلم یکی از دانشمندان معاصر از تبار سرخپوستانِ آمریکا، دانش طبیعیات در میان قوم سو را توصیف می کند. نویسنده معتقد است که آشنایی مجددِ دانشمندان امروز با این علمِ کهن قادر است تعامل بین بشرِ صنعت زدۀ امروز را با طبیعت، اخلاقی تر و در نتیجه کم ضررتر کند. بیشتر بخوانید  بتینتسن   لی سنت سن یتنس نست ینست ینتس نیتس نلبلیبلیل یلیلیل یبیبل یلیت 

در دانشگاه نمی آموزیم

 علم سیستم ها: سازو کارِ سلطه، لازمۀ مقاومت

علم سیستم ها يا به تعبیری سایبرنتیک، رشته ای کم شناخته است. اما این حوزۀ علمی در 7 دهۀ اخیر تاثیری بی بدیل و بی سابقه در مدیریت و سیاستگذاری توسعه در جهان داشته است. بیش از نیمی از قرن بیستم و آنچه تا کنون از قرن بیست و یکم سپری شده به قرن آمریکایی شهرت یافته است. این نه فقط به لحاظ برتریِ تسليحاتي در مقایسه با دیگر کشورهای قدرتمند، بلکه به واسطۀ موفقیت آن کشور در کاربرد علم سیستم ها در طراحی و ترویج سیستم های آمریکایی در سراسر جهان بوده است. آگاهی از علم سیستم ها، فعالانِ نهضت مقاومت در دیگر جوامع را قادر ساخته است که به ماهیت سیستمی مسایلِ امروزِ توسعه پی ببرند و با طراحی سیستم های مکمل و مردمی، انحصار اربابان قدرت در بهره گیری از این علم در تحکیم سلطۀ خود بر ملت ها را از میان بردارند. بیشتر بخوانید  تبنتنس ستی نتسی سنتی سنتی سبییبسبسبسبسبسبسبنت یسنتی سنت ینستی سنیت                                                   

 

 

 

 

دکتری، نه لازم و نه کافی: مقاومتِ همه جانبه با تحصیلِ کامل، چرا و چگونه

مقاومت، نهضتی جهانی است. این نهضت، در چهار بُعد سیاسی، نظامی، اقتصادی و آموزشی-فرهنگی در جریان است. در منطقۀ نفت خیزِ خاورمیانه، مقاومتِ ملت ها، متناسب با تهدیداتِ سیاسی و تعرضاتِ نظامی، در ابعادِ سیاسی و دفاعی برجسته و ورزیده شده است. در دیگر نقاط جهان، مردم آگاه، فراخورِ آسیب های ناشی از وابستگیِ اقتصادی و نفوذ آموزشی-فرهنگی، این دو بُعد از دخالت و کنترلِ نظام سلطه، را برای مقاومت هدف قرار داده اند. مسلما در تجارب اهل مقاومت، در هر کجای جهان که مجاهدت می کنند، درس های الهام بخشی وجود دارد که برای کل جنبش، قابل توجه است. پیشتر، در مورد چرایی و چگونگیِ مقاومت جهانیان در بُعد اقتصادی (همانا اقتصاد مقاومتی) و دستاوردهای چشمگیر آن نکاتی بیان شد. در نوشتۀ حاضر، به چگونگیِ مقاومت جهانیان در بُعد آموزشی-فرهنگی می پردازیم. بیشتر بخوانید  بسنتسنت ستب سنت سنت سب سنس تبسنت سبنت سنبت سبنست نستب سنب تسبنت سنب 

انسان: کهکشان کوچک

زیبایی از نشانه های روشنِ حرکت به سوی کمال است. در مقالۀ از وابستگی به پیوستگی، چرایی و چگونگیِ گرایش گروهی از دانشمندان علوم مختلف و اندیشمندان توسعه، به جهانبینی توحیدی به منظور دستیابی به خلاقیت و کمال در فرد و جامعه توصیف شد. نوشته زیر به قلم یکی از این دانشمندان است که به زبان نور، تصویری متفاوت، زیبا و به یاد ماندنی از وحدت عالم هستی و جایگاه بشر در آن برای تدبر خوانندۀ معاصر ترسیم کرده است. بیشتر بخوانید  بتسنتسمنیسبسبسبشبسبشبشبسسبشبسبسبسشبسبت سمب تسمب تسمب سمب ستمنتس مبسنت  ینستیبی ست سنت نتی نس تنس تینست یسن ینست سنیت

 

 

 

کسی بیکار نیست: کارآفرینی اجتماعی با طراحی سیستمی

چگونه می توان با تشویق نقش آفرینی مردم، مسئلۀ بیکاری در جامعه را ریشه کن کرد؟ چگونه می توان دانشگاه ها را از ایستگاه هایی برای به تاخیر انداختنِ ورودِ جوانان به بازار کار، به کانون هایی فعال و پویا برای پرورش شخصیت و خلاقیت و آموزش مهارت های لازم برای حل مسایل جامعه بدل نمود؟ چگونه می توان بسترِ فکری، اجتماعی و سیاسی لازم برای اتخاذ و اجرای سیاستگذاری های مساعد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد؟ چگونه می توان جامعه را در برابر الگوهای نامناسب و مسئله آفرینِ توسعه در غرب و سیاست هایِ بحران زای اقتصاد جهانی مصون ساخت؟ بخشی از پاسخ به این سؤالات را در آموزشِ عمومیِ علم سیستم ها خواهیم یافت. بیشتر بخوانید تلبنت ستبنتسببیتتشنستمنت یمنت مشنت ی ن یمل تمل تمنیت لمینتل یمل تملنت یلمنتی لمنیت لمنتل منلت س

از وابستگی به پیوستگی

اقتصاد مقاومتی در پیِ خودکفایی و خوداتکایی ملت هاست. اما نظام اقتصادیِ کنونیِ جهان مبتنی بر ایجاد و تعمیقِ وابستگیِ جهانیان به تجارت جهانی است. بنابراین، بسیاری از علوم، فناوری ها و نهادهایی که به نام پیشرفت به جوامع راه یافته است قادر به حمایت از اهدافِ اقتصاد مقاومتی نیست. جای امیدواری است که پس از بیش از دو قرن پیرویِ شتابزده و بی چون و چرا از توسعه صنعتی و نوع خاصی از علم و فناوری که آن را به پیش می راند، نگاه به علم و فناوری در جوامع، در حال تغییری بنیادی است. این تغییر حاکی از تحولی آرام اما عمیق در جهانبینی بشر در چگونگیِ تولید علم و فناوری از یک سو و مفهوم پیشرفت از سوی دیگر است. بیشتر بخوانید    بتبسیسسییسبشبسب سبسشبسب شبسبسیبسیسبسب  سیسن تسنتیبی سنیت سنیت سنتی

 

  

 

 

دین و حکمت در اقتصاد: راهی نو

برای بسیاری از اقتصادانان، به ویژه اقتصاددانان دولتی، رشد هدفی مطلوب و امری عادی است. در صورتی که گروهی دیگر از اقتصاددانانِ سرشناس دنیا بر این نکته پافشاری می کنند که به لحاظِ محدودیت فیزیکی منابع کرۀ زمین، نظریۀ رشدِ پایدار، مفهومی نادرست و غیر عقلانی است. اقتصاددانانِ دولتی بر لزوم رشد در صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی و استاندارد زندگی تاکید می کنند، اما اقتصاددانانِ نواندیشِ جهان، اشتغالزایی، ثروت آفرینی و افزایش کیفیتِ زندگیِ مردم را بدون رشد در این سه حوزه امکانپذیر می دانند. مسلما برای هر شنونده ای این سوال پیش می آید که اگر اقتصاد یک علم واحد است، چگونه می توان این دو موضِعِ کاملا متضاد را به آن نسبت داد؟ بیشتر بخوانید  متنست سنت سنت سمنیت سمنیت سمنی تسمنتی سمنیت سمنی تسمنت یسمن تسمن تیسنم ی

 

 

 

 

 

ژئوپلتیک دانایی و خلاقیت  (قسمت 1)1

نواندیشی، زیر ذره بینِ علم

از یک سو شتابِ فزاینده در تحولاتِ علمی و تکنولوژیکی و از سوی دیگر همسانی و یکنواختی سبک زندگی و الگویِ مصرف در سراسر جهان، حاکی از دو روند به ظاهر متضاد در عصر حاضر است. یکی خلاقیتِ بی سابقه در اکتشاف و اختراع در جوامع غربی - و در رأس آنها ایالات متحده- را نشان می دهد و دیگری تقلیدِ بی وقفه و بدونِ استثنا در جوامعِ کهن را آشکار می کند. به رغم تنوع و هوشمندیِ شگفت انگیزی که در آثار به جا مانده از تمدن های گذشته دیده می شود، در عصر کنونی، تمامی جوامع به رهبریِ فکریِ ایالات متحده در علم و فناوری تن داده و به سوی یکنواختی و همگونی سوق یافته اند: سازه ها و شهرهایی که جهانیان در آنها زندگی می کنند، پوشاکی که به تن می کنند، مدارس و دانشگاه هایی که فرزندانِ خود را در آن تعلیم و تربیت می کنند، بازی ها و وسایلی که سرگرمشان می کند، طبی که برای سلامتی به آن امید بسته اند... بیشتر بخوانید نلنمس نمیلس منلکملن کلم لس بننن کمینمن بن نسمن لسن سن کسنب نس کبنم ن کلمن لکم نل

ژئوپلتیک دانایی و خلاقیت (قسمت 2)ا

علومِ شناختی و طراحی: علم و فناوریِ کنترل در توسعها

آشنایی با علومِ شناختی و طراحانِ توسعه آشکار می کند که توسعه آن چیزی نیست که می پنداریم. علوم شناختی مجموعه ای از گرایش های خاص در رشته های مردم شناسی، روان شناسی، هوش مصنوعی، زبان شناسی، عصب شناسی، رفتارشناسیِ جانوران و شناخت شناسی است که دانشمندان آن برای پی بردن به جزییاتِ ساز و کار ذهن آدمی و کشفِ راه هایِ کنترلِ توجه و ادراک و نهایتا رفتار انسان ها تلاش کرده اند. با بهره گیری از یافته های دانشمندانِ علوم شناختی، طراحان توسعه قادر به طراحی سیستم هایی شده اند که به کنترل ذهنی و رفتاریِ جهانیان در جمیع زمینه های زندگی انجامیده است. در این گزارش بخوانید که هدفِ دانشمندانِ علوم شناختی، طراحان توسعه و حامیان قدرتمند ایشان از این تلاش 70 ساله چه بوده است و تحقق این هدف چگونه کشورها را در برابر فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی، آسیب پذیر کرده است. در این گزارش همچنین بخوانید که چگونه آحاد مردم در جوامع کهن (همان کشورهایی که امروزه در حال توسعه خوانده می شوند) قادر اند از بیراهۀ توسعه خارج و با احیای تمدن سازی، جامعۀ خود را از اجبارِ سیستم هایِ اسارت بار و زیانبارِ توسعه که حیات کرۀ زمین و جوامع بشری را تهدید می کند رهایی بخشند. بیشتر بخوانید بتسن تسی بیستنت ستی سنتی نسی تنستی نس سبت سب تسن تسنت سنست نست س تسبنتسنبتس بنست ن سنینست ببسیبسیبسبسبس بسبسبسبینست نست ینستنتسینت س

 

جهانی شدن، از گونه ای دیگر: نقش آفرینی مردم، اقتصاد مقاومتی و فرهنگ انتظار

جهانی شدنِ سرمایه و اعمالِ سیاست های اقتصادیِ موردِ حمایتِ بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی مدت هاست که به عنوانِ ریشۀ بحرانِ اقتصادی، مشکلاتِ زیست محیطی به ویژه تغییرات آب و هوایی و فرسایش استقلال دولت ها در سیاستگذاری های داخلی، مورد بحث قرار گرفته است. اما در چند دهۀ اخیر، گونه ای دیگر از جهانی شدن نیز به آرامی تاثیر خود را در جهان آشکار ساخته است. در این مقاله می خوانید که چگونه نقش آفرینی مردم در حل مسایل توسعه و دستیابی به اقتصاد مقاومتی، به ظهور و گسترشِ چشم اندازی نویدبخش از آیندۀ بشر و کرۀ زمین از یک سو و تحولی بنیادین در فلسفۀ آموزش در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی در جهان انجامیده است. نتیجۀ تحقیقات جامعه شناسان و دانشگاهیان نشان می دهد که این رنسانس جدید، ریشه در سنت های عقلانی و عرفانی مشرق زمین دارد. تاکید این سنت ها بر خودشناسی، خودسازی و خدمت، پشتوانۀ معرفتی و اخلاقیِ لازم برای افراد، به منظورِ مقابله با فرهنگِ زیاده خواه و رقابتیِ الگوی توسعه صنعتی را فراهم کرده است. بیشتر بخوانید.  تبینتنست ینتسی نتسی نستی نست ینست ینست ینتس ین تسی ن

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ