اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

اااااااستعمارزدایی از ذهن

اااااارویکرد چندگانه به دانستن و یادگیری

اااااااطبیعت، دانشگاه حکمت

ااااااامعرفت نفس، دانایی و خلاقیت

ااااااجامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

ااااااااااااااااپرورش اخلاقی

ااااااااااااااااخلاقیت با ایثار

جامعه سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جهانبینی و فرهنگ

جامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

 

 

 

 

از زمان های بسیار دور، در تمامی جوامع بشری، از داستان برای انتقال معانی بهره برده اند. و بیشتر حکایاتِ به جا مانده از اعصار گذشته حاوی آموزه های اخلاقی است. در مدارس محلی، در کشور ما و دیگر جوامع کهن، از داستان برای پرورش اجتماعی و اخلاقی کودکان بهره برده اند. قابل توجه اینکه کشفیات جدید در علوم اعصاب آشکار کرده است که گنجاندن داستان در محتوای آموزشی کودکان و نوجوانان تأثیری شگرف و ضروری بر چگونگی رشد فیزیولوژیکی مغز و ذهن کودک نیز دارد به نحوی که در غیاب آن فرد در بزرگسالی از توان کمتری در فهم و شناخت، ابتکار عمل و رفتار سنجیده برخوردار خواهد بود. در صفحۀ پرورش اخلاقی در مورد روان شناسی و عصب  شناسیِ سنت قصه گویی و اخلاق پروری بیشتر بخوانید. بتینتشمتی بمتی بمت بمت بمشتب مسبت شمت بمستب شت سمب

یکی از پیشرو ترین حوزه های پژوهشیِ امروز تحقیق، پیرامون ارتباط بین ایثار از یک سو و شناخت و خلاقیت از سوی دیگر است. آیا کسی که به جامعۀ خود بیشتر خدمت می کند و کمتر نگران پیروزیِ شخصی خود در رقابت هایِ مادی است، از نظر فهم و درک و شناخت بهتر از سایرین عمل می کند؟ پاسخی که پژوهشگران به این سؤال یافته اند مثبت است. به نمونه هایی از این پژوهش ها در صفحۀ خلاقیت با ایثار بنگرید. بتینب شمبسیبسبنتب سمبت مبت شمب سبم بم بمت بمبت مسبت مسبت سب ش

در بخش هایی از مقالات زیر نیز، نکاتی در ارتباط با عملکرد اخلاقی از یک سو و فرهنگ و جهانبینی از سوی دیگر گنجانده شده است. تبنتینتن تمن بیتینت نشتسینت منتس یمشت میت بشمت یبشنمت سیت یمتبتی مشنت یمتش میت مت بشمنتی مت شمتی مت شمیت ت نت      ببس

 

جهانی شدن، از گونه ای دیگر: نقش آفرینی مردم، اقتصاد مقاومتی و فرهنگ انتظار

جهانی شدنِ سرمایه و اعمالِ سیاست های اقتصادیِ موردِ حمایتِ بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی مدت هاست که به عنوانِ ریشۀ بحرانِ اقتصادی، مشکلاتِ زیست محیطی به ویژه تغییرات آب و هوایی و فرسایش استقلال دولت ها در سیاستگذاری های داخلی، مورد بحث قرار گرفته است. اما در چند دهۀ اخیر، گونه ای دیگر از جهانی شدن نیز به آرامی تاثیر خود را در جهان آشکار ساخته است. در این مقاله می خوانید که چگونه نقش آفرینی مردم در حل مسایل توسعه و دستیابی به اقتصاد مقاومتی، به ظهور و گسترشِ چشم اندازی نویدبخش از آیندۀ بشر و کرۀ زمین از یک سو و تحولی بنیادین در فلسفۀ آموزش در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی در جهان انجامیده است. نتیجۀ تحقیقات جامعه شناسان و دانشگاهیان نشان می دهد که این رنسانس جدید، ریشه در سنت های عقلانی و عرفانی مشرق زمین دارد. تاکید این سنت ها بر خودشناسی، خودسازی و خدمت، پشتوانۀ معرفتی و اخلاقیِ لازم برای افراد، به منظورِ مقابله با فرهنگِ زیاده خواه و رقابتیِ الگوی توسعه صنعتی را فراهم کرده است. بیشتر بخوانید.  تبینتنست ینتسی نتسی نستی نست ینست ینست ینتس ین تسی ن

 

 

 

 

دکتری، نه لازم و نه کافی: مقاومتِ همه جانبه با تحصیلِ کامل، چرا و چگونه

مقاومت، نهضتی جهانی است. این نهضت، در چهار بُعد سیاسی، نظامی، اقتصادی و آموزشی-فرهنگی در جریان است. در منطقۀ نفت خیزِ خاورمیانه، مقاومتِ ملت ها، متناسب با تهدیداتِ سیاسی و تعرضاتِ نظامی، در ابعادِ سیاسی و دفاعی برجسته و ورزیده شده است. در دیگر نقاط جهان، مردم آگاه، فراخورِ آسیب های ناشی از وابستگیِ اقتصادی و نفوذ آموزشی-فرهنگی، این دو بُعد از دخالت و کنترلِ نظام سلطه، را برای مقاومت هدف قرار داده اند. مسلما در تجارب اهل مقاومت، در هر کجای جهان که مجاهدت می کنند، درس های الهام بخشی وجود دارد که برای کل جنبش، قابل توجه است. پیشتر، در مورد چرایی و چگونگیِ مقاومت جهانیان در بُعد اقتصادی (همانا اقتصاد مقاومتی) و دستاوردهای چشمگیر آن نکاتی بیان شد. در نوشتۀ حاضر، به چگونگیِ مقاومت جهانیان در بُعد آموزشی-فرهنگی می پردازیم. بیشتر بخوانید  بسنتسنت ستب سنت سنت سب سنس تبسنت سبنت سنبت سبنست نستب سنب تسبنت سنب 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ