اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

اااااااستعمارزدایی از ذهن

اااااارویکرد چندگانه به دانستن و یادگیری

اااااااطبیعت، دانشگاه حکمت

ااااااامعرفت نفس، دانایی و خلاقیت

ااااااجامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

جامعه سازی

سینتسنیتنسی نسیت نست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهانبینی و فرهنگ

احکمت آموزی از طبیعت

 

 

 

 

 

آیا علاوه بر علمی که امروز وجود دارد، می توان به علم دیگری دست یافت که با طبیعت سازگارتر و منشأ فناوری های بی خطر و پایدارتری باشد؟ در قسمت 1 مجموعه مقالاتِ ژئوپلتیک دانایی و خلاقیت توصیف شده است که چرا علمی که در توسعه، شاخص پیشرفت به شمار می آید محدود کننده است و در عمل به کنترل ذهنی و وابسته سازی جهانیان به نظام سلطه می انجامد و ایشان را از نو اندیشی و ابتکار عمل، که لازمۀ تمدن سازی است، محروم می سازد. در قسمت 2 این مجموعه، ضمن معرفی علوم شناختی و کاربست آنها در طراحی سیستمی،  به ضرورتِ احیای رویکردِ چندگانه به دانستن یا همان سنت عقلانیِ تمدن های کهن، به عنوان راهی مطمئن جهت رهایی یافتن از محدودیت های علوم نقلیِ امروز و فرارفتن از شاخص های تحمیلیِ توسعه در علم و فناوری پرداخته شده است. برتریِ رویکردِ چندگانه به دانستن بر علوم نقلیِ توسعه این است که اولی پرداختن به دومی را نفی نمی کند، اما دومی، اولی را لحظه ای برنمی تابد. یکی از رویکردهای چندگانه به دانستن، حکمت آموزی از طریق تأمل در نشانه های طبیعت است که عقل را به فعلیت در می آورد و به دریافتِ اندیشه های نو می انجامد. شماری از دانشمندانِ امروز، پیروی از روشِ علمی یوهان ولفگانگ فون گوته، دانشمند، هنرمند و فیلسوف آلمانی را راهی مؤثر و ارزنده برای دستیابی به این هدف یافته اند. جهانبینی و شناخت شناسی این اندیشمندِ قرن 18 و 19 میلادی برای ما ایرانیان بی سابقه و بیگانه نیست چرا که همین نظرات توسط حکیم ایرانی، شیخ شهاب الدین سهرودی، 6 قرن پیش از او بیان شد و امروز بخش مسلمی از حکمت ایرانی- اسلامی است. ب سیب سبس سبسبسببیسبسبسبسبسبسبسیسببسیب سبسب سبس سبسب سسبس سبسبس سبس سبسیبسبس س 

 

 

 

 

 

 

ژئوپلتیک دانایی و خلاقیت  (قسمت 1)1

نواندیشی، زیر ذره بینِ علم

از یک سو شتابِ فزاینده در تحولاتِ علمی و تکنولوژیکی و از سوی دیگر همسانی و یکنواختی سبک زندگی و الگویِ مصرف در سراسر جهان، حاکی از دو روند به ظاهر متضاد در عصر حاضر است. یکی خلاقیتِ بی سابقه در اکتشاف و اختراع در جوامع غربی - و در رأس آنها ایالات متحده- را نشان می دهد و دیگری تقلیدِ بی وقفه و بدونِ استثنا در جوامعِ کهن را آشکار می کند. به رغم تنوع و هوشمندیِ شگفت انگیزی که در آثار به جا مانده از تمدن های گذشته دیده می شود، در عصر کنونی، تمامی جوامع به رهبریِ فکریِ ایالات متحده در علم و فناوری تن داده و به سوی یکنواختی و همگونی سوق یافته اند: سازه ها و شهرهایی که جهانیان در آنها زندگی می کنند، پوشاکی که به تن می کنند، مدارس و دانشگاه هایی که فرزندانِ خود را در آن تعلیم و تربیت می کنند، بازی ها و وسایلی که سرگرمشان می کند، طبی که برای سلامتی به آن امید بسته اند... بیشتر بخوانید   نتبسنت سیت تب سنیبیس سیبسبسب سبسبسب سبسب سبسبسب سبست سنت سنتس بنست بسن تسنبتس نبتس نست نسبت سنبت سب سنتبسن

ژئوپلتیک دانایی و خلاقیت (قسمت 2)ا

علومِ شناختی و طراحی: علم و فناوریِ کنترل در توسعها

آشنایی با علومِ شناختی و طراحانِ توسعه آشکار می کند که توسعه آن چیزی نیست که می پنداریم. علوم شناختی مجموعه ای از گرایش های خاص در رشته های مردم شناسی، روان شناسی، هوش مصنوعی، زبان شناسی، عصب شناسی، رفتارشناسیِ جانوران و شناخت شناسی است که دانشمندان آن برای پی بردن به جزییاتِ ساز و کار ذهن آدمی و کشفِ راه هایِ کنترلِ توجه و ادراک و نهایتا رفتار انسان ها تلاش می کنند. با بهره گیری از یافته های دانشمندانِ علوم شناختی، طراحان توسعه قادر به طراحی سیستم هایی شده اند که به کنترل ذهنی و رفتاریِ جهانیان در جمیع زمینه های زندگی انجامیده است. در این گزارش بخوانید که هدفِ دانشمندانِ علوم شناختی، طراحان توسعه و حامیان قدرتمند ایشان از این تلاش 70 ساله چه بوده است و تحقق این هدف چگونه کشورها را در برابر فشارهای سیاسی و تحریم های اقتصادی، آسیب پذیر کرده است. در این گزارش همچنین بخوانید که چگونه آحاد مردم در جوامع کهن (همان کشورهایی که امروزه در حال توسعه خوانده می شوند) قادر اند از بیراهۀ توسعه خارج شوند و با احیای تمدن سازی، جامعۀ خود را از اجبارِ سیستم هایِ اسارت بار و زیانبارِ توسعه که حیات کرۀ زمین و جوامع بشری را تهدید می کند رهایی بخشند. بیشتر بخوانید بتسن تسی بیت ستی سنتی نسی تنستی نس سبت سب  تسبنتسنبت

  

کُل اصل و کُل جعلی: در جستجوی روشی برای تأمل در طبیعت

در این مقاله مؤلف به توصیف مفهوم کل و کلیت می پردازد که افقی جدید برای کاوش های علمی جهت استفادۀ  دانشپژوهان، دانشگاهیان، حوزویان و افراد در زندگی عادی خود می گشاید. نویسنده معتقد است که ماندن در مرتبۀ جزء و بی توجهی به کل، دلیلِ ویرانگری بشر در چند سدۀ اخیر بوده و روش علمی گوته، بهترین راه رسیدن به دانشی کل نگر و کل-شناس است که با طبیعت سازگارتر است. علمِ گوته به دنبالِ پیش بینی، کنترل و دستکاریِ طبیعت نیست بلکه نظر به یادگیری و تعامل سازنده  با آن دارد. این مقاله به قلم هانری بورتافت، فیزیکدان کوانتومی، روشن ترین شرح شناخت شناسی گوته و جنبه های نظریِ روش علمی وی محسوب می شود. بیشتر بخوانید بتسنتس نبتسبنست بنسبتسنیبسبسبس سبسب سیبسبیسبسبسبسبسبسبسبیسیسسسبسبسبس سبسب سبسبسبس سبسبسبسبسبس سبسبس سبسبسبسبسب سبسبسنبتس نبست ب

اتجربه گرایی لطیف: علم گوته، راهی دیگر برای دانستن

آیا تعقل، فقط به برهان و تفکر استدلالی خلاصه می شود یا اینکه عرصه های دیگری نیز برای شناخته شدنِ عقل وجود دارد؟ مقالۀ حاضر شرحِ گام به گامِ روشِ علمیِ گوته است که پاسخی کاربردی و قابل استفاده به این سؤال داده است تا تأمل در نشانه های طبیعت برای دریافتِ دانشِ نو برای همگان، و نه فقط دانشمندان، امکانپذیر گردد. جذاب ترین ویژگی شناختن عقل (و یادگیریِ ارادی از آن) از طریق توجه به طبیعت و حکمت های آن این است که نیازی به امکانات آزمایشگاهی و ابزار آلات پیچیده و گرانقیمت نیست. هر فردی، در هر طبقۀ اجتماعی و با هر میزانی از سواد و توان اقتصادی که قرار دارد، قادر است بخشی از اوقات فراغت خود را به تعقل در طبیعت بگذراند تا به آن مرتبه ای از وجود خود معرفت یابد که نهایتاً رویکردی چندگانه برای دانستن در اختیار او قرار می دهد. به قلم دانیال سی وال، این مقاله جنبه های عملی و کاربردی روش علمی گوته را معرفی کرده است. بیشتر بخوانید بیتنسنت سبتس نتس نبتسنبت سبنست نست بسنتب سنتب سنبت سنبتسبنست بنستب سنتب سنتب سنبت سنبت

شهاب الدین سهروردی: بنیانگذار مکتب اشراق

 آشنایی و علاقۀ گوته، اندیشمند آلمانیِ قرن 18 و 19 میلادی، با ادبیات فارسی و دین اسلام بر اسلام شناسان و گوته شناسانی چون آنه ماری شیمل و کاترینا مُمزن پنهان نمانده است. مقالۀ حاضر در شرح فلسفۀ اشراقِ شیخ شهاب الدین سهروردی است، حکیمی ایرانی و مسلمان از قرن 12 میلادی که فلسفه اش الهام گرفته از حکمت ایرانی و یونانی و پیش از آن مکتبِ الهیِ ادریس نبی (ع) است. مشابهت جهانبینی و شناخت شناسی این دو اندیشمند، حاکی است که حتی اگر گوته با آثار و افکار این حکیم بزرگ آشنایی مستقیم نداشته است، قطعا هر دو از سرچشمه ای واحد، معرفت کسب کرده اند. بیشتر بخوانید بیستنیست نتسینسینس نست نسسمنت سمتن سمیتن سمینتسمنت سمینتسمینت سمتیسنتی

 

 

 

 

آزمایش: میانجی بین شناسنده و شناخته شونده

گوته را عموما به عنوان چهره ای هنری و ادبی می شناسند، اما وی در واقع از فلاسفه و دانشمندان بزرگ اروپای قرن 18 و 19 میلادی نیز هست. مطالعات وی در باب نور و رنگ، یافته های فیزیکدان نامدار انگلیسی اسحاق نیوتن را به طرز شگفت انگیزی بسط داده است. گوته همچنین بنیانگذار علمی است که هم اکنون با واژۀ ریخت شناسی شناخته می شود. در این نوشته، گوته نمایی کلی از تفاوت روش خود با روش غالب در مطالعات علمی  عصر خود (و عصر ما) ارائه کرده است. اساسا وی معتقد است که توجه به اجزای طبیعت و ارتباط بین آنها، محرک ذهن آدمی برای رسیدن به اندیشه های نو از طریق الهام است. و ذهنی که به عالم الهام و به انگیزۀ دستیابی به حکمت چیزها گشوده شود، به دانشی دست می یابد که بدور از ضعف های اخلاقی، بشر را به سوی علمی یقینی و رفتاری حکیمانه هدایت می کند. بیشتر بخوانید  بسلبیلیلییلیلسلسلسیبرطر ططز رظر طزر زظز رظط رظر ظطر طط رطرطر ظرظزر

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ