اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

اااااااااا- امنیت غذایی

اااااااااا- نوعدوستی

اااااااااا- هنر و معنویت

اااااااااا- روستاهای نوظهور

اااااااااا- خودباوری فرهنگی

اااااااااا- حفاظت از منابع طبیعی

اااااااااا- رشد معنوی و ساده زیستی

اااااااااا- خدمات اجتماعی در روستا

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

 

حکایت دو دهکدۀ سالم: الگویی برای احیای اقتصادیِ جوامع محلی (فیندهورن و دامان هور)ا

در دامان هور و فیندهورن آنچه در اولین نگاه نظرها را به خود جلب می کند، فعالیت بالا، پویایی و حیات اجتماعی در این دو جامعه است... راز موفقیت فیندهورن و دامان هور در درک عمیق مدیران و اهالی این دو جامعه از پول است و اینکه چگونه قواعدِ حاکم بر استفاده از پول در یک جامعه می تواند مدیریت شود که فایده آن بیشتر به جامعه محلی برسد. بیشتر بخوانید  یت س نتسنیت سنیت نسیت نسیت سنتی نست

 

تولید برق در روستاستی نس یتنستی نست ی

دهکده سالم فیندهورن، واقع در کشور اسکاتلند، در سال 1989 با نصب یک دستگاه توربین بادی اقدام به تامین بخشی از برق مورد نیاز اهالی کرد. امروز این روستا با 4 توربین بادی از خریداری برق بی نیاز است. در عوض، 50 درصد برق تولیدی این روستا به شبکه سراسری فروخته می شود. بیشتر بخوانید  ببسیسیسبسی تنستسنی سنیت نسیتنیستنسیتنتیسنتیس تیس

 

 

 

 

دهکده سالم کجاست؟

در عصر حاضر، جوامع کوچک و بزرگِ جهان متاثر از سیاستگذاری ها، نوسانات و بحران هایِ نظام اقتصادیِ غرب اند. دهکده های سالم از این قاعده مستثنی اند. در این جوامعِ خودکفا و خوداتکا قیمت ها متاثر از تورم نیست و در آنها نشانی از بیکاری دیده نمی شود. در سی سال اخیر دهکده های سالمِ  جهان نشان داده اند که قادرند در برابر نفوذ مصرف گرایی، نظام سلطه و سرمایه داریِ جهانی مقاومت کنند و از آسیب های آن در امان بمانند. بیشتر بخوانید   اینسنست سنت نتسی نتس ینت سینت سنیت نست ینسیت

 

 

 

درس هایی از تجارب دهکده های سالم جهان: راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی م

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ب ی بتسنستن نت نت نسیت نتیس نست ینس

 

بستر سازیِ اجتماعی برای رشد معنوی انسان ها و اشاعۀ فرهنگ ساده زیستی

Findhorn           دهکده سالم فیندهورن

اسکاتلند      ت

پیشرفت در مقیاس انسانی برای نوآوری صنعتی و موفقیت تجاری

 

انتخاب اصلاح الگوی مصرف انتخابِ بی چیزی و محرومیت نیست. اعتقاد به این هدف به معنیِ پذیرا بودنِ چالشِ بهره برداری هوشمندانه از منابع با استفاده از دانش و فناوری مناسب است به صورتی که بر ثروت های طبیعی، مادی و معنوی افزوده شود ولی بدون اینکه منابع طبیعی از میان برود و از امکان زندگیِ سالمِ نسل های بعدی کاسته شود. برخی از صاحبنظران و فعالانِ توسعه امکانِ موفقیت نسل بشر در تحقق اصلاح الگوی مصرف و توسعه پایدار در جوامع را مستلزم حس خلاقه ای می دانند که تنها با رشد معنوی انسان ها و ارتباط با ضمیر روحانی ایشان میسر است. بیستنتیت نت سنت نست ینت سد یسمدید سمید سید سیمدندیس مسید سیسدشمدی مش

بر اساس تجربه روستای فیندهورن، توسعه محلی، یا پیشرفت در مقیاس انسانی، می تواند زمینۀ مناسبی برای رشد معنوی فرد و جامعه را فراهم کند و موجب احیای محیط طبیعیِ پیرامون و سلامت روحانی و جسمانی ساکنین شود. دهکدۀ فیندهورن از روستاهای نوظهور دنیاست که هستۀ آغازین آن در سال 1962 میلادی در منطقه ای بیابانی و بی حاصل در سواحل شمال شرقی اسکاتلند با شش نفر به وجود آمد. نوآوری های ساکنین این روستا در بهره برداری موفق کشاورزی از زمین بایر و نامستعدِ منطقه به سرعت موجب شهرت این روستا و ساکنین آن شد. هم اکنون فیندهورن 320 نفر جمعیت دارد و به لحاظ موفقیت آن در بهره گیری از فناوری های مناسب در احیای منابع طبیعی، تغذیه سالم اهالی، کارآفرینی سبز با کارگاه های صنعتی کوچک و تولید انرژی های تجدید پذیر به عنوان الگویی مناسب برای اشاعه اصول توسعه محلی در جهان از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته و به همکاری با انیستیتوی آموزش و پژوهش سازمان ملل متحد (یونیتار) دعوت شده است.  دیندندیندسین سدینسدیبن سمیتنستبنس بستسنب سبستب ستنبتس نبتسب تسنبت سنبتسب

Findhorn Foundation Community [accessed April, 10, 2009]

 

از وجوه بارز جامعه محلی فیندهورن تکیه ویژه آن بر توحید، معنویت و خدمت به همنوع در فرآیند ساختن دنیای فرداست. بزرگان این روستا تشکیل دهکده سالمِ خود و تکامل آن را آزمایشی در آگاهانه زیستن انسان ها می خوانند. پیروی از اخلاق و معنویت و پذیرش چالش اصلاح الگوی مصرف ظرف 47 سال عمر روستای فیندهورن یکی از آبادترین و ثروتمندترین روستاهای جهان را به وجود آورده است. لیست کوتاهی از دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی فیندهورن در صفحه زیر از سایت اینترنتیِ این روستا آمده است. نمید سدی ودسود ی نس د نیئمئ صمئ صمص مثئص یمنتسدی و.سهنمستس منتد سیدر نددیدن سدنی دسنی دسن دید ندری ن

Ecovillage at Findhorn [accessed April, 10, 2009]

 توجه ویژۀ فیندهورن به اصلاح الگوی مصرف و ساده زیستی با رعایتِ کاملِ اصول اخلاقی و معنوی در پیشبرد اهداف علمی، فنی و اقتصادی جامعه، حضور نمایندۀ این روستا در کمیته ارزش ها و کمیته معنویت در سازمان ملل را به ارمغان آورده است. برای جزییات  بیشترِ فعالیت های مشورتیِ فیندهورن در سازمان ملل به صفحۀ زیر از سایت آن مراجعه نمایید. درندتنت نت نت  تیتس نت نتنتن ت نت نت نیندر نینبد ینتبیدب سیدسیندسنب بینی نیتب یبیب

Findhorn Foundation and the United Nations [accessed April, 10, 2009]

نوآوری های فیندهورن اهالی این روستای نوظهور را قادر به تامین 100 درصد برق مصرفی خود کرده است. برای اطلاع بیشتر به صفحۀ نمونه ای از محلی سازی تولید انرژی مراجعه نمایید.  تستسنت نستی نست ینت سینت سنیت سنیت نسیت نستی نستی نست ینست ینست ین ستینت سنیت نسیت نست ینس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنیتسنیت سنیت نستی سنیت نسیت تیتست سنتینسیت نستی نسیت نست ینست ینست ینس تی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ