اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

معرفی راهنما

مقدمه

اقتصاد

فناوری های مناسب

جامعه

افرهنگ

ااااااااااااااااامعنویت و محیط زیست

ااااااااااااااااادانش بومی

اااااااااااااااااهنر و خلاقیت  

گام های نخست

آموزش و مشاوره

 

 

 

 

تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه؟

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها... بیشتر بخوانید  سیتسنبیبیبیبییت نتسینتس ینتس  بتسنتسنی نستی

 

 

 

 

روستای سالمِ قرن 21: از آسیب پذیری به خودکفایی و خوداتکایی
راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

بازگشت به مقاله ها و پیوندها: توسعه محلی 

نمایش مناسب برای چاپ (پی دی اف)ا

فرهنگ  سن

در فرهنگ مصرفی و ماشینی معاصر، ترکیبی از فقر معنوی از یک سو و پیامدهای نامطلوب زیاده خواهیِ مصرف کنندگان در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی از سوی دیگر برجسته شده است. این تحول، نظر اندیشمندان جهان غرب، از جمله اهالی روستاهای سالمِ قرن بیست و یکم، را به ضرورت ساده زیستی به عنوان یکی از ارکان فرهنگ سالم و متعالی در جامعه معطوف ساخته است.  بتست نسیتنسیت نستی نستی نستی نستیبیسینتسینت نست ینست نست ینتسینت سی

جالب توجه اینکه این عنایتِ جدید به ساده زیستی، نه به منظورِ گسترشِ فرهنگِ ایثار، صرفه جویی و امساک، بلکه مشخصا به قصد تشویقِ رشد معنویِ افراد ترویج می گردد: بدیهی است که واکنش اعضای یک جامعه به پذیرشِ فرهنگیِ ارزش هایی چون ایثار و صرفه جویی و امساک یکسان نیست چون اینگونه رفتارها بیشتر به نفع غیر پنداشته می شود. اما آگاهی از برکاتِ معنویِ ساده زیستی در عمل، از جمله کاهش تعلقِ خاطرِ فرد به مادیات، کاهش احساسِ رقابت و چشم هم چشمی، آرامش روانی و متعاقبا رشد استعدادهای هنری و نوآوری در حل مسایل و گرایش بیشتر به طبیعت و پاسداری از آن، ساده زیستی را بخشی از فرهنگ عامه در روستاهای سالمِ قرن بیست و یکم کرده است. تو گویی با گذشت زمان و آشکار شدن اثرات زیست محیطیِ اسراف و افراط و همزمان درک لزوم رشد معنوی در آحاد مردم، بستری پذیراتر در این جوامع کوچک برای گرایش به ارزش های اصیل دینی و اخلاقی و ادراکِ ضرورت آنها برای رسیدن به سعادت بر کره ارض فراهم شده است. بتستسن سنیت نسی نسی سنیت نستی نسیت نس

در ارتباط با آگاهی های به دست آمده در توسعه فرهنگیِ روستاهای سالمِ قرن بیست و یکم، سه مورد معنویت و محیط زیست، دانش بومی، و هنر و خلاقیت قابل ذکر است. بتنستنس ینتس ین سنت سنیت نست نست ن سینت سین سنی سنیت نسی بتیتنست سنتی

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ