اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

ااااااااااااااااااانگاهی نو به اقتصاد

اااااااااااااااااااپول، بانک، بورس

اااااااااااااااااااکار و درآمد

اااااااااااااااااااسیاستگذاری مساعد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

توسعه همه جانبۀ محلی، خط مقدم پایداری و پیشرفت

آیا شیوه دیگری برای ترقی جوامع غیر از الگوی غربی توسعه که وابستگی هر چه بیشتر به نظام تجارت جهانی را توصیه می کند متصور است؟ توسعه همه جانبۀ محلی که به شکل دهکده های سالم در مناطق روستایی و محله های سالم در شهرهای جهان متبلور شده نشان می دهد که الگویِ بومیِ جایگزین نه تنها متصور است بلکه عملی و موفقیت آمیز نیز هست. بیشتر بخوانید.بتنست سننسیت نستی نسیت نس ینس نیت سنیا

 

 

راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

چاره ای محلی برای مشکلی جهانی

واندانا شیوا، دکترا در فیزیک، یکی از اندیشمندانِ تاثیرگذار و صاحب نامِ جهان در رویارویی با نظام سلطه است. ترجمه و انتشار مصاحبه زیر با واندانا شیوا در اینجا از این منظر مهم است که یکی از فرزندانِ تحصیلکردۀ فرهنگی کهن در آسیا، جرات یافته مفاهیمی چون رشد و پیشرفت را از منظرِ بومی فرهنگِ سرزمین خود تعریف کند. وی در عین تشریحِ دلایلِ مخالفت خود با پدیدۀ جهانی شدن، می کوشد تا با استناد به ارزش های فرهنگ بومی خود، خطوط کلی مسیری جدید برای رسیدن به رشد واقعی و چشم انداز امیدبخش آیندۀ چنین رشدی را در قالب توسعه محلی ترسیم کند. بیشتر بخوانید نیتس نسینستی نسیت سنیت نسیت سنیتس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اقتصاد

پول، بانک، بورس

 

 

 

 

تصویر: قادر عاقلی

در واکنش به رخداد بحران مالیِ 2008  که اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار داد متون بسیاری در زمینۀ بانکداری، پول و وام به چاپ رسیده است. همانطور که در  مقاله گذار از رشته اقتصاد به علم اقتصاد نیز آمده است، به نظر می رسد که گروه کوچکی از بانکدارانِ بزرگ قادرند اقتصاد جهانی را به هر سو که به نفع خود تشخیص می دهند هدایت کنند. لذا تلاش برای ایجاد مصونیت در برابر تلاطمات اقتصادی می طلبد که نگاهی عمیق به ماهیت پول در جوامع امروز، شیوه های متداول بانکداری و راهکارهای جایگزین داشته باشیم تا دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی با نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم محقق گردد.   بتسیتنسیت سنیت نست نسیت نستی نستبیسیبسیبسیسبیی نست ینست ینستنتنستی ستینستیسی

 

 

 

 

پول در اقتصاد امروز: معرفی

ماهیت پول و شیوه های بانکداری در اقتصاد، مقوله ای نسبتا کم شناخته است. مقاله زیر، پول در جوامع امروزی و نقش بانک ها در خلقِ پول جدید را برای درکِ روشنِ عمومِ خوانندگان توصیف می کند. این روش، موسوم به بانکداری ذخیره کسری، دارای منتقدینی است. ایشان معتقدند که ریشۀ تورم مزمن، افزایش شکاف طبقاتی، تخریب زیست محیطی و بسیاری دیگر از مشکلات اجتماعی و فرهنگی در عصر ما را می باید دقیقا در این روش ایجاد و مدیریت پول در جامعه دانست. بیشتر بخوانید  بیتسن تسنت سنیت سن سنت یسن تسنت سن نت سنیت سنیت نس یتنست ینس تینس

 

 

 

 

سیستم مالیِ مبتنی بر بدهی

در زمان انتشارِ این نوشته در سال 1998، موضوع بانکداری ذخیره کسری، که در آن بدهی، مبنایِ پولِ در گردش در جامعه قرار می گیرد، موضوعی کم شناخته بود، تا حدی که حتی در کتب آموزشی رشته اقتصاد نیز حرفی از آن به میان نمی آمد. اما اخیرا، با گذشت بیش از 16 سال و وقوع بحران اقتصادی 2008 که بر اساسِ گزارشات متعدد با زیاده خواهیِ بانک های بزرگ جهان کلید خورد، این شیوه بانکداریِ باورنکردنی که از هیچ پول می سازد، موضوع مقالات و کتب متعددی بوده است. از این جمله می توان به دو گزارش از بانک انگستان اشاره کرد که به زبان غیر تخصصی و برای درک عموم نوشته شده است. (متن بالا) با این وصف نوشته حاضر و کتابی که از آن اقتباس شده است هنوز معتبر و پربار است چرا ارتباط مسایل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی امروز جوامع از یک سو و بانکداری ذخیره کسری از سوی دیگر را توصیف می کند. این مسایل کماکان، جدی تر از زمان نگارش این نوشته، به قوه خود باقی اند. بیشتر بخوانید . سنتسن تسن سنتب سنبت مبت سمبنت سبمنتس بمست بمنت بمسنتب سمبنت سمبنت سمبن تش

مردمی سازی بانکداری: مورد اتحادیه های اعتباریا

در مورد چیستی و چگونگیِ اجرای اصلاحات در نظام بانکداری در جوامع مختلف، متون متعددی از سوی افراد و سازمان های صاحبنظر منتشر شده است. در نوشته حاضر، نگارندگان در مورد اتحادیه های اعتباری توضیح می دهند که هم از نظر ساختاری و مدیریتی و هم از نظر سرویس دهی، تمرکزی محلی دارد و لذا می تواند در مردمی سازیِ اقتصاد و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله نهادهای  تسهیل کننده در نظر گرفته شود. بیشتر بخوانید  .  بستنست مبنتسمنبت سمنت سبمنت سمسنت بسمنبت سمبن تسبمن تسمبنت سبمت سبمنست بمسنت ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ