اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

ااااااااااااااااااانگاهی نو به اقتصاد

اااااااااااااااااااپول، بانک، بورس

اااااااااااااااااااکار و درآمد

اااااااااااااااااااسیاستگذاری مساعد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

چاره ای محلی برای مشکلی جهانی

واندانا شیوا، دکترا در فیزیک، یکی از اندیشمندانِ تاثیرگذار و صاحب نامِ جهان در رویارویی با نظام سلطه است. ترجمه و انتشار مصاحبه زیر با واندانا شیوا در اینجا از این منظر مهم است که یکی از فرزندانِ تحصیلکردۀ فرهنگی کهن در آسیا، جرات یافته مفاهیمی چون رشد و پیشرفت را از منظرِ بومی فرهنگِ سرزمین خود تعریف کند. وی در عین تشریحِ دلایلِ مخالفت خود با پدیدۀ جهانی شدن، می کوشد تا با استناد به ارزش های فرهنگ بومی خود، خطوط کلی مسیری جدید برای رسیدن به رشد واقعی و چشم انداز امیدبخش آیندۀ چنین رشدی را در قالب توسعه محلی ترسیم کند. بیشتر بخوانید نیتس نسینستی نسیت سنیت نسیت سنیتس

 

 

ویژه کتابداران و پژوهشگران:ا

چند اثر از پژوهشگران مستقل در مورد مفهومِ رشد

Limits to Growth, Donnella H. Meadows, 1972

 

 

 

Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, Herman Daly, 1997

 

 

Collision Course: Endless Growth on a Finite Planet, Karryn Higgs, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اقتصاد

نگاهی نو به اقتصاد، اقتصاد در خدمت مردم و سرزمین

 

 

 

 

تصویر: تبیان

در عصر کنونی که عصر جهانی شدن نام گرفته است، اقتصادِ بسیاری از کشورهایِ جهان در وضعیتی وابسته و آسیب پذیر قرار گرفته است. سوال کلیدی این است: آیا آموزه های رشتۀ اقتصاد و سیاستگذاری هایِ رایجِ مبتنی بر این آموزه ها می تواند راه جهانیان به سوی عدم وابستگی و مقاومت در برابر آسیب ها را هموار سازد؟ بسیاری از اقتصاددانان معاصر بر این باور اند که برای تحقق این تحول بنیادین می باید نگاهی نو به نظریه هایِ حاکم در رشتۀ اقتصاد افکند. در این صفحه گزیده ای از این نظرات در 4 دسته بندی ارائه می گردد. نبیتنستنسیت ستی نستی نستی نستی نست ینست ینستی نستی نست نست ینست ینت

اقتصاد به زبان ساده

 پیشرفت: تعریف های جدید و شاخص های نو

جعلیات علمی در رشتۀ اقتصاد: رشد، تجارت آزاد و مزیت نسبیا

مردمی سازیِ اقتصاد و اقتصاد مقاومتی

 

 اقتصاد به زبان ساده  ▪

اقتصاد و نقش اقتصاددانان در سیاستگذاری ها

در این گزارشِ کوتاه ابتدا رشته اقتصاد به طور خلاصه معرفی می شود و سپس به توصیف ارتباط بین اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و اینکه نخبگان این دو تخصص چه تاثیری در سیاستگذاری دولت ها دارند می پردازد. بخش عمده ای از گزارش به بررسی دیدگاه اقتصاددانان خرد نسبت به بازار و بهره گیری از اقتصاد خرد در فرآیند سیاستگذاری اختصاص داده شده است. سپس نگارندگان به چگونگی استفاده از تحلیل های اقتصادی در دستگاه های دولتی بیشتر بخوانیدبنتسنتسنینسیت نسیت نستی نستی نست ینت سینت سنتب سنبت سنبت سنبت سنتب سنب تس

 

 

 

 

گذار از رشته اقتصاد به علم اقتصاد

رشته اقتصاد در حال حاضر با رویکردی ایدئولوژیک و متعصبانه و صرفا بر پایۀ مفروضات و مدل های ریاضی با کمترین ارتباط با دنیای واقعی و بدون نگاهِ علمی و اخلاقی لازم آموزش داده می شود. این رشته نه تنها قادر نیست در مقام چاره جویی برای مسایل حاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حکمرانی عصر ما برآید، بلکه نظریه ها و راهکارهایی که عرضه می کند موجب سردرگمی، ابهام و گمراهی بیشتری شده است. بیشتر بخوانید   تسنتس نتسینت سیتنیست نیست مسنتی نستی منتیس مت یس سی سی

 

 

 

 

تغییرات بنیادین در اقتصاد جهانی: فرصتی برای اقتصادهای کوچک اما پیشرو

امروزه در مباحث اقتصادی به اصطلاحاتی بر می خوریم، مثل تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، که با آنچیزی که واقعا هستند فاصله بسیار دارند. این مقاله، ضمن اشاره به جزییاتِ کلیدی اقتصاد جهانی که نیاز به تغییر دارد، از برخی از این واژه های غلط انداز پرده بر می دارد. آگاهی از معانی واقعی این واژه ها، از ملزومات کسب آگاهی از چگونگی کارکردِ اقتصاد جهانی، پیامدهای زیانبار آن برای دولت ها و ملت ها و نیز تلاش برای ایجاد تغییرات لازم است. نویسنده بحران های کنونی اقتصاد جهانی را فرصتی بی سابقه برای کشورهایی می داند که قادرند بیشتر بخوانید بسنستنس بتنتب نبت نبت سنبت سنبت سبنت سبنت سبنتسنبتس نستبنت سبنس بنسبسنبسبنست

 پیشرفت: تعریف های جدید و شاخص های نو  ▪

پیشرفت: تعریفی جدید، شاخصی نو

در حال حاضر عموما پیشرفت کشورها، به تقلید از الگوی غربی توسعه، بر اساس شاخص های مالی تعریف و سنجیده می شود، شاخص هایی چون شاخص بورس، تراز تجاری، و ذخیره ارزی. یکی از پرنفوذترین این شاخص ها تولید ناخالص داخلی (یا به اختصار، جی دی پی) است. بررسی بیشتر این شاخص، تاثیر آن بر برنامه ریزی و سیاستگذاری در جوامع را روشن تر می سازد. و همچنین روشن می کند که برای دستیابی به گونه ای دیگر از پیشرفت که مصرف گرا و تجملگرا نیست و به تعالی می اندیشد باید الزاما شاخص متفاوتی برای سنجش عملکرد اقتصادی جامعه تدوین نمود. بیشتر بخوانید   بینت  یتس تسین  بستسنت ینسیت نست مسنیت مسنتی مسنت مستی مسیت سمیت سمنیت سمتی سمنیت سمنتی

فراتر از تولید ناخالص داخلیا

این گزارش کوتاه به معرفی بحث پیرامونِ ضرورتِ کنار گذاشتنِ جی دی پی (تولید ناخالص داخلی) و بررسی جایگزین های ارائه شده برای آن می پردازد. ابتدا جی دی پی را معرفی و سپس چگونگی محاسبه و کاستی های جدّی آن را توصیف می کنیم. تا کنون برای جایگزینیِ جی دی پی، که شاخصی نارسا و گمراه کننده برای سنجش پیشرفت جوامع است، شاخص هایی از سوی منابع رسمی و غیر رسمی پیشنهاد شده است. در این نوشته همچنین ضمن دسته بندی این جایگزین ها پیشنهاداتی برای برگزیدن مطلوب ترین شاخص به منظور تشویق سیاستگذاران و سیاستمداران به اتخاذ سیاست های سبز و همزمان جلب رضایت شهروندان آورده ایم. بیشتر بخوانید  تسنستی نستی نست نستینست ینست ینست ینست نست ینت سینت سنیت س

 

فراتر از تولید ناخالص داخلی: نیاز جوامع به شاخصی برتر برای سنجش پیشرفت

Beyond GDP: The need for new measures of progress / 2009

در این گزارش که از سوی جمعی از اقتصاددانان دانشگاه بوستون در آمریکا تدوین شده است، نگارندگان پس از بررسی اجمالی کاستی های جدی تولید ناخالص داخلی، به تاریخ پیدایش آن و چگونگی انتخاب تدریجی آن به عنوان شاخصی عام برای سنجش پیشرفت کشورها در سطح بین المللی می پردازند. اما عمده ترین بخش این گزارش معرفی تلاش های گوناگون برای یافتن جایگزینی مناسب برای این شاخص نامناسب و گمراه کننده برای سنجش پیشرفت کشورها دارد. این گزارش به زبان انگلیسی است. بیشتر بخوانید      پیوند مستقیم     پیوند غیر مستقیم  بتfsdsfsfs sdfستسنی نسیت نست نستی نستی نستی سنتی سنتی نسیت نست نست بنبتس

 

ا جعلیات علمی در رشتۀ اقتصاد: رشد، تجارت آزاد و مزیت نسبیا

رشد پایدار: نظریه ای ناممکن

نظریه رشد معتقد است که با استمرار رشد اقتصادی، می توان نهایتا بر فقر و تخریب زیست محیطی پیروز شد. حامیان این نظریه با مطرح کردن رشد پایدار سیاست های خود را توجیه می کنند در صورتی که رشد پایدار در اقتصاد، از دیدگاه علمی، اساسا ناشدنی است. عموما اقتصاددانان اصطلاح رشد پایدار را با اصطلاح توسعه پایدار جا به جا استفاده می کنند.  اما رشد و توسعه، بر اساس معانی این لغات در فرهنگ لغت، دو مفهوم کاملا مختلف را بیان می کنند. لذا این دو اصطلاح، یعنی رشد پایدار و توسعه پایدار از دو حقیقتِ کاملا مختلف سخن می گویند و استفاده از آنها به عنوان دو اصطلاح مترادف موجب ابهام و خود-فریبی شده است. بیشتر بخوانید  بتسنت سنیتسنیت سنیت سنت سنیت سن یتسن تنست ینست سن

 

 

 

 

رشد، وام و بانک جهانی

در این مقاله می خوانید که انگیزۀ بانک جهانی برای اعطای وام به کشورهای در حال توسعه که به بهانه تسهیلِ رشد اقتصادی و ریشه کن کردن فقر انجام می گیرد واقعا چیست. بر اساس تجربه شخصی، نویسندۀ مقاله، از کارشناسان اسبق بانک جهانی، به توصیف سیاست های وامگذاری در این بانک و ارتباط تنگاتنگ این سیاست ها با آموزه های رشته اقتصاد و ناسازگاری این سیاست ها با واقعیت های جهانِ امروز می پردازد. بیشتر بخوانید بتسیتن سینتیس نستی نست ینت سینت سینت سنیت نستی نست ین

تجارت آزاد، افسانه ای در اقتصادِ نئولیبرالی

تجارت آزاد از جمله اصطلاحات متداول در مباحث اقتصادی است که برخلاف معنی لغویِ پسندیدۀ آن نتایج ناگواری برای کشورهای در حال توسعه در پی داشته است. با تحلیلی موشکافانه از نظام تجارت بین المللی، ضمن پرده برداری از فریبِ مستتر در این نظریه، چگونگیِ عقب افتادگی و وامداریِ بیشتر کشورهای در حال توسعه در رقابتِ تجاری جهانِ امروز در این نوشته توصیف شده است. بیشتر بخوانید بیتنتبنست نتسنتس ینت سنیت نسی تنستی نسیت نسیت نس یست نبیسستنس س


نادرستیِ مزیت نسبی در توجیه تجارت آزاد و بی اعتباری مفروضات آن

در عصری که ایده ها روز به روز نو می شود، شگفت آور است که نظریه ای اقتصادی مثل مزیت نسبی، بازمانده از تفکرات دیوید ریکادو، اقتصاددان انگلیسیِ قرن 18 و 19 میلادی، یکی از اثرگذارترین باورهای اقتصادی بر سیاستگذاری های امروزِ کشورهای جهان باشد. با آگاهی بیشتر در مورد عدم همخوانی این نظریه با شرایط فعلی اقتصاد جهانی، درک ریشه ای مسایل امروز اقتصاد کشورها، مثل بیکاری گسترده و مزمن، شکاف طبقاتی، رکود و آسیب های زیست محیطی و اجتماعی میسر می شود.  بیشتر بخوانید.ت بسنتسنتینسی نست ینستبتسنت  نست نست ینست

  اقتصاد مقاومتی و مردمی سازیِ اقتصاد  ▪

 

 تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها برای استمرارِ مردم سالاری در جهان ضروری شده است. تا کنون نتایج امیدبخشی از این تلاش ها به دست آمده که برای تحقق اهداف حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی در ایران قابل توجه است. بیشتر بخوانید  سیتسنت نتسینتس ینتس  بتسنتسنی نستی سنتی نست ینست ینست ینست ینست ینست ینتس ینت

 

 

 

 

فرودستیِ توسعه یا عزتمندیِ تمدن سازی، کدامیک؟ (قسمت1)1

جهانی سازی: طرحی برای سلطۀ شرکت های جهانی و نابودی حاکمیت دولت ها

جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات، گرفتن وام از بانک های بین المللی و مقررات زدایی از جمله سیاست های پیشنهادی ای است که این روزها برای برون رفت از رکود در تولید، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش ثروت در جامعۀ ما، به گوش می رسد. این در حالی است که کشورهایی که قبلا همین سیاست ها را با انتظاراتی مشابه اتخاذ کرده اند، از تصمیم خود پشیمان اند. تجاربِ این کشورها در عمل گواهی می دهد که با اتخاذ این سیاست ها، نه تنها انتظاراتِ یاد شده برآورده نمی شود، بلکه گزینه های اقتصادی و حاکمیت ملی کشورها به شدت کاهش می یابد. بیشتر بخوانید  .سینتسیfsf sfsfs sfsfs fsfsتسنی تسن sfsfsfs fssfs sfss sیت سنیت سنتی سنت ینستی ن

 

ااااااااااااااا

 

 

فرودستیِ توسعه یا عزتمندیِ تمدن سازی، کدامیک؟ (قسمت 2)ا

مردمی سازی اقتصاد با احیای دارایی های مشترک، چرا و چگونه

در سال های آغازینِ انقلاب ما، زمانی که شعار نه شرقی، نه غربی در جای جای کشور طنین انداز بود، کمتر کسی تصور می کرد که  40 سال بعد، در حالی که رسانه های جهانی، شبانه روز، خبر از جنگ و آوارگی، آز و آلودگی، بیماری، بیکاری، بلایای طبیعی، بی خانمانی، اعتیاد و طلاق می دهند، همین شعار، اما با تعبیری عام تر، اخباری خوش و چشم اندازی امیدبخش برای جهانیان، به ارمغان خواهد آورد. بیشتر بخوانید  تست نستنتنت نت سنبت نب سنست نبتس نست ت بسنتب سنب س نتس

توسعه همه جانبۀ محلی، خط مقدم پایداری و پیشرفتبسنتسنتینسی

توسعه همه جانبه محلی، الگویی آزموده در عصر ما برای مقاومت در برابر سیاست های نظامِ اقتصادیِ حاکم دنیاست، نظامی که علاوه بر ایجاد بحران های اقتصادی و زیست محیطی، مروجِ زیاده خواهی و اسراف نیز بوده است. این رویکرد نوین به توسعه، پیشرفت واقعی را در گرو تعریفِ مناسبی برای پیشرفت، مطابق با ارزش های فرهنگِ بومی یک جامعه و مدوّن در شاخصی رسمی (جایگزینِ تولید ناخالص داخلی)، برای پایش عملکردِ آن جامعه، در جمیع جنبه هایِ زندگیِ شهروندان و نه فقط در اقتصاد می داند. بیشتر بخوانید ت ینست نست نست ینست ینست نست یسیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ