اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

ااااااااااااااااااانگاهی نو به اقتصاد

اااااااااااااااااااپول، بانک، بورس

اااااااااااااااااااکار و درآمد

اااااااااااااااااااسیاستگذاری مساعد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

توسعه همه جانبۀ محلی، خط مقدم پایداری و پیشرفت

آیا شیوه دیگری برای ترقی جوامع غیر از الگوی غربی توسعه که وابستگی هر چه بیشتر به نظام تجارت جهانی را توصیه می کند متصور است؟ توسعه همه جانبۀ محلی که به شکل دهکده های سالم در مناطق روستایی و محله های سالم در شهرهای جهان متبلور شده نشان می دهد که الگویِ بومیِ جایگزین نه تنها متصور است بلکه عملی و موفقیت آمیز نیز هست. بیشتر بخوانید.بتنست سننسیت نستی نسیت نس ینس نیت سنیا

 

 

راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند. بیشتر بخوانید بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

 

چاره ای محلی برای مشکلی جهانی

واندانا شیوا، دکترا در فیزیک، یکی از اندیشمندانِ تاثیرگذار و صاحب نامِ جهان در رویارویی با نظام سلطه است. ترجمه و انتشار مصاحبه زیر با واندانا شیوا در اینجا از این منظر مهم است که یکی از فرزندانِ تحصیلکردۀ فرهنگی کهن در آسیا، جرات یافته مفاهیمی چون رشد و پیشرفت را از منظرِ بومی فرهنگِ سرزمین خود تعریف کند. وی در عین تشریحِ دلایلِ مخالفت خود با پدیدۀ جهانی شدن، می کوشد تا با استناد به ارزش های فرهنگ بومی خود، خطوط کلی مسیری جدید برای رسیدن به رشد واقعی و چشم انداز امیدبخش آیندۀ چنین رشدی را در قالب توسعه محلی ترسیم کند. بیشتر بخوانید نیتس نسینستی نسیت سنیت نسیت سنیتس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اقتصاد

سیاستگذاری مساعد  ا

 

 

 

 

 

توسعه، ترویج و بهره برداری از کلیه فناوری های امروز که مدرن خوانده می شود، بدون پرداخت یارانه های دولتی و برنامه ریزی متمرکزِ از بالا به پایین امکانپذیر نیست. انواع صنایع بزرگ، کشاورزی شیمیایی و صنعتی، طب مدرن و صادراتِ انواع کالاها، چند نمونۀ انگشت شمار از فعالیت های اقتصاد امروز است که با قطعِ یارانه های دولتی از حیات ساقط می شود. آنچه که امروزه به نام اقتصاد در دانشگاه ها تدریس می شود، پرداخت این یارانه ها و سیاستگذاری های مرتبط برای ابقای این نظام ناپایدار و غیر اقتصادی را توجیه می کند. اینگونه سیاستگذاری ها که در تمامی کشورهای جهان عمومیت یافته است را تحلیلگران این حوزه، خصوصی سازیِ سیاستگذاری در سطح بین المللی می خوانند. (تشریح چگونگی نفوذِ خصوصی سازیِ سیاستگذاری در کشورهای مستقل که در راستایِ حفظ منافع صنایع بزرگ جهان انجام می گیرد در این گزارش آمده است.) )بتسن تسنت تنتنس نتس نتس نتسنیت س تسنیت ن سن تنسی تنست یسن

قطعا در چارچوب سیاست های مورد حمایتِ صنایع بزرگ جهان و تجارت جهانی، دستیابی به مردمی سازیِ اقتصاد و اقتصاد مقاومتی میسر نیست. سیاستگذاری مساعد به منظور تشویق نقش آفرینی مردم در بهره گیری مشارکتی از منابع و تسهیلِ دسترس تولیدکنندگانِ داخلی و محلی به بازارهای موجود، از ملزوماتِ بنیادینِ تحقق این اهداف است. در این صفحه به معرفی نمونه هایی از  تلاش های الهام بخشِ مردم از گوشه و کنار جهان می پردازیم که با سیاستگذاری هایِ مساعدِ دولت ها مورد حمایت قرار گرفته و به نتایج قابل توجهی انجامیده است.  بببسبسبس سبسبس سبسبس سبسس سسبس سبسبس سسبسسبسبس ستنتسی

 

 تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها برای استمرارِ مردم سالاری در جهان ضروری شده است. تا کنون نتایج امیدبخشی از این تلاش ها به دست آمده که برای تحقق اهداف حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی در ایران قابل توجه است. بیشتر بخوانید  سیتسنت نتسینتس ینتس  بتسنتسنی نستی سنتی نست ینست

مردمی سازی بانکداری: مورد اتحادیه های اعتباریا

در مورد چیستی و چگونگیِ اجرای اصلاحات در نظام بانکداری در جوامع مختلف، متون متعددی از سوی افراد و سازمان های صاحبنظر منتشر شده است. در نوشته حاضر، نگارندگان در مورد اتحادیه های اعتباری توضیح می دهند که هم از نظر ساختاری و مدیریتی و هم از نظر سرویس دهی، تمرکزی محلی دارد و لذا می تواند در مردمی سازیِ اقتصاد و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله نهادهای  تسهیل کننده در نظر گرفته شود. بیشتر بخوانید  .  بستنست مبنتسمنبت سمنت سبمنت سمسنت بسمنبت سمبن تسبمن تسمبنت سبمت سبمنست بم

حکایت دو دهکده سالم: الگویی برای احیای اقتصادیِ جوامع محلی

نظام اقتصاد جهانی در تمامیِ جنبه های زندگی مردم در سراسر جهان ریشه دوانده و با  تلاش های فردی، خانوادگی و حتی اقدامات گروهیِ چندین خانواده با هم نیز نمی توان از آسیب های گوناگون این نظام در جمیع ابعاد زندگی مصون ماند. اما در یک جامعه محلی، با چند صد نفر جمعیت، به ویژه اگر چشم انداز ایجاد یک نظام جایگزین برای تامین نیازمندی های خانواده ها دیدگاه مشترک ساکنین باشد، احتمال موفقیت بسیار بیشتر است. بیشتر بخوانید  بنستن نیسنس سنتن

اابراهیم ابولیش، مصر

چشم اندازي از سلامتي و نشاط در توسعه

ابراهيم ابوليش، مسلمان مصری، از نمونه افرادي است كه با ريشه يابي مسايل توسعه در كشور خود به ضرورت توسعه همه جانبه محلي،‌ يعني توسعه همزمان و هماهنگِ اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي با بهره گيري از فناوري هاي مناسب، پي برده است. اين درك عمیق از مسايل توسعه راه را براي نقش آفريني بيشتر مردم در دستيابي به خودكفايي و خوداتكايي و نتيجتا اقتصاد مقاوم و پایدار هموار مي سازد. بیشتر بخوانید   ینستم نتسی ستبم تسمبنت منبت سمنتب سمبت سنتب سنتب سمنیت بسنتب سنمتب سنت بسمنت بسنمت بس

الگويي موفق در كسب و كار براي قرن 21

ابراهيم ابوليش و جامعه سيكِم در مصر،‌ برنده جايزه معاش درست در سال 2003 براي ايجاد الگويي موفق در كسب و كار براي قرن 21 اند، دستاوردی كه موفقيت تجاري و توسعه اجتماعي و فرهنگي را توامان در بر مي گيرد. بیشتر بخوانید    بتینت ست نستی نستی نستی نستی نستی نستی نست ینستی نست ینست ینتس ینتس ینت سنی

 

ا

 

فرناندو فیونس و ماریا دِل کارمِن پِرِز، کوبا
 

گروه کشاورزیِ اُرگانیک از کوبا

برندگان جایزه معاش درست در سال 1999 برای نشان دادن در عمل که کشاورزی اُرگانیک (غیر شیمیایی) برای پایداری زیست محیطی و امنیت غذایی در کشورها کلیدی است. بیشتر بخوانید  تبس نتنسیت نتی نست نستی نستی نست ینست نستینتس ینت سنیت سنیت سنیت سنتی

کشاورزی ارگانیک در کوبا، مقاومت در برابر تحریم ها

ما لیاقت دریافت این جایزه را مرهون تلاش هزاران هزار نفری می دانیم که هر یک به نحوی در این تلاش مشارکت داشته اند... ما از دولت مان، که بدون حمایت بی وقفۀ آن، انجامِ وظیفه ای که به ما محول شده بود امکانپذیر نبود، قدردانی می کنیم. بیشتر بخوانید  بتسنت نبسبیسیبسیبسیبسبسبسیسسستی نتسی نتس ینتس ینتسینت سنیتسبسیسیبسبسبسبس سبسبسبسنیت

مطالعه موردی: کشاورزی شهری در کوبا

از منظر سیاستگذاری، اولین و مهم ترین اقدام دولت در تسهیل کشاورزی شهری در کوبا، صدور مجوز برای استفاده شهروندان از اراضی متروکه و بی استفاده بود. بیشتر بخوانید  بتستبستبسیبببسبسبسبس سبسبسبس سبسنستی ستی نت سنیتنسیتلبل س نیت سنت

سیاستگذاری مساعد برای حمایت از کشاورزی سالم در اتریش

احیای کشاورزی سالم (کشاورزیِ غیر شیمیایی) در کشور اتریش دارای سابقه ای نسبتا طولانی است. اولین مزارع کشتِ ارگانیک در این کشور در دهۀ 1950 احداث شد. با گسترش کشاورزیِ سالم در این کشور متعاقبا در سال 1983 دولت اتریش اقدام به وضع مقرراتی برای نظارت بر تولید محصولات ارگانیک کرد. در سال 1989 این مقررات بخشی از فصل 8 قانون کشاورزی اتریش شد. بیشتر بخوانید  منستسن یتسن بتس ستبمنست بمنست بسمنت بسنمب تسنمب تس

ستنسیتسنت سنیت سنیت سنیت نسیت نستی نست ینست ینسسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ