اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

اااااااستعمارزدایی از ذهن

اااااارویکرد چندگانه به دانستن و یادگیری

اااااااطبیعت، دانشگاه حکمت

ااااااامعرفت نفس، دانایی و خلاقیت

ااااااجامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

ااااااااااااااااپرورش اخلاقی

ااااااااااااااااخلاقیت با ایثار

جامعه سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جهانبینی و فرهنگ

جامعه، کارگاه اخلاق و ایثار

خلاقیت با ایثار

 

 

 

سالانه میلیون ها نفر در سراسر جهان از موزه ها و گنجینه های اشیاء نفیس و آثار فاخر هنریِ به جا مانده از تمدن های پیشین بازدید می کنند. علاوه بر اینها، میلیون ها گردشگر با قبول هزینه های کلان به دیدن آثار باستانی و دیگر سازه های کهن در سرزمین هایِ مختلف جهان می شتابند. تمامی این آثار با خلاقیتی وصف ناپذیر توسط پیشه ورانِ قرون گذشته آفریده شده اند؛ آثاری که همانند آنان در دهه های اخیر کمتر به وجود آمده است. به راستی، این میزان از خلاقیت از کجا سر چشمه گرفته است؟ این سؤال، انگیزۀ جمعی از پژوهشگران جهان برای غور در شرایط اجتماعی ای است که پیشه ورانِ قدیم در آن زیست می کردند. غالب این پژوهشگران پاسخ به این سؤال را در تشکیلاتِ صنفی و پیشه وری یافته اند. در تمامی تمدن های کهن، از جمله ایران، صرفنظر از کیش و آیین، پیشه وران دارای تشکیلاتِ صنفی بوده اند و همگی از نوعی سنت جوانمردی پیروی می کرده اند. شواهد تاریخیِ یافت شده، چهار وجه مشترک بین این تشکیلات در تمدن های مختلف دنیا، شامل چین، ژاپن، هند، روسیه، ایران، مصر، یونان، آناتولی (ترکیه) روم (ایتالیا)، اروپای قرون وسطی و حتی در بین تمدن های بومی آمریکای جنوبی، یافته اند:ببستسنب سبتسمبت سمبتس بمستب مسببیشبشب شسبی شیب شسبست سمبنت سبسبش شبا

ا 1) آگاهی از ضرورت خودشناسی و خودسازی در کنار آموزشِ فنون و ابزار به نوآموزان،ا

ا 2) وجود تشکیلات و سلسله مراتب مدیریتی بر اساس سابقه و مهارتِ عضو از یک سو و وفاداری به مقررات صنف در خصوص رفتارِ مناسب نسبت به همکاران و مشتریان و بهره گیری درست از ابزار و مواد از سوی دیگر، ا

ا 3) ارتباط تشکیلاتی با نهادی معنوی (کلیسا، معبد و ...) و تأکید بر ایثار و سبقت گرفتن در خدمتگذاری به جامعه، به ویژه در دستگیری از نیازمندان، و

ا 4) نقش مدیریتی اصناف در ادارۀ امور محلی.ا

به علت فقدان اسنادِ دست اول، پژوهش پیرامون جزییات عملکرد این گروه ها در تمامی جوامع به یک میزان امکانپذیر نبوده است. یکی از کاملترین این پژوهش ها متعلق به پژوهشگرانی است که پیشینۀ این تشکیلات را در ایتالیا کاویده اند. بر اساس این پژوهش ها، گروه های صنفی را می توان پیشران های تحولات فناورانه، حرفه ای و هنری در زمان خود به شمار آورد. ناگفته نماند که بسیاری از همین گروه ها در شهرهایی چون فلورانس، هستۀ اولیۀ دانشگاه های اروپایی را تشکیل دادند. این مطالعات شکی باقی نمی گذارد که رابطه ای مستقیم بین پایبندی به اخلاق و تعهد نسبت به خدمت به جامعه از یک سو و توانایی شگفت انگیز پیشه ورانِ جوانمرد در خلاقیت و آفرینش آثار نفیس و بدیع از سوی دیگر وجود داشته است. تا کنون تعداد کثیری از تحقیقات جوانمردی از جوامع مختلف به چاپ رسیده است. در زیر اطلاعات کتابشناختی تعدادی از این مکتوبات را بیابید. تبنیت منت منسیتمسنیت  بتبیبسببسبیببسسبسسبیبسیشسیبسیببسبیسیبسم

ناگفته نماند که این مطالعات صرفا جنبۀ آکادمیک نداشته است. بسیاری از متفکران معتقدند که بیشتر ناکامی های جوامع مدرنِ امروز برخاسته از فاصله گرفتن مدیریت از ارزش های اخلاقی و بی توجهی به فطرت انسان است که در عمل ما را از درکِ درست پدیده ها و یافتن راه حل های مؤثر بازداشته است. مارگارت ویتلی، یکی از مطالعه گرانِ جوامع کهن و از صاحبنظرانِ نامدارِ رشتۀ مدیریت در آمریکا، معتقد است که در زمان ما، چه در زندگی شخصی و چه در محله ها و سازمان ها و شرکت های بزرگ، نوعی دیگر از مدیریت لازم است. این مدیریت جدید، خود را با چشم دوختن به پیشرفتِ مادیِ جامعه نابینا نمی کند، بلکه با تمرکز بر پیشرفت معنوی و اخلاقیِ افراد خود را بصیر می کند. وی در توصیف چنین رویکردی از مدیریت، از واژگان و ارزش هایی استفاده می کند که بی شباهت به مفاهیم و ارزش های مرتبط با مدیریت جهادی نیست. او فعالان این عرصه از مدیریتِ مورد نیاز امروز را مبارزانِ صیانت از روح انسان نامگذاری کرده است. وی در توجیه انتخابِ این عنوان برای مدیران جدید می گوید: به نظر من مهم ترین وظیفۀ کسی که این عنوان را برای خود می پذیرد این است که شخصاً، در کار و زندگی، تبلورِ بهترین ها در اخلاق باشد، صفاتی چون سخاوت، مهربانی، بصیرت، پایمردی و آرامش.  اطرافیان ما باید این بهترین های فطرت بشری را در رفتار ما، تحت هر شرایطی، به روشنی ببینند.ا بتیتنتب نتسینت سین نسبسببب شیبشیب  ب سبیسشبی شیبشسبیششسبی

این پژوهشگرِ آیین و آداب جوامع کهن، ویژگی های مدیرانِ برتر آینده را نه از افکار خود، بلکه از مشاهدات میدانی خود در جوامع مختلف امروز که با احیای مدیریتی اخلاق-مدار تحولی شگرف در جامعۀ خود به وجود آورده اند برگرفته است. شرح فعالیت های بدیع این افراد نواندیش که به نقل از مارگارت ویتلی از روش ها و سیستم های متداولِ توسعه بیرون رفته اند و جهانی نو برای خود و اطرافیان خود به وجود آورده اند در کتابی با عنوان بیرون رفتن و بیرون ماندن منتشر شده است. تبینتشنتب مست بمشت بمست بمشبت مسبت مشتب مسب تشمبتبتنیت تسبمنتسب مت سبنتیشمنتی مشتیمتب شمت بشمب تمشبت شمب تممت سمنت سمنب تسمن

- Margaret J. Wheatley and Deborah Frieze. 2011. Walk Out, Walk On: A Learning Journey into Communities Daring to Live the Future Now. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

- Margaret J. Wheatley. 2017. Who Do We Choose To Be? Facing Reality, Claiming Leadership, Restoring Sanity. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

- Margaret J. Wheatley. 2006. Leadership and The New Science. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

مطالعات جوانمردی از تمدن های مختلف جهان:ا

- کربن، هانری. 1382. آیین جوانمردی. ترجمۀ احسان نراقی. تهران: سخن.

- صراف، مرتضی.  1352. رسایل جوانمردی: مشتمل بر هفت فتوت نامه، تهران: انستیتوی فرانسویِ پژوهش های علمی در ایران.ا

- کاشفی سبزواری، حسین. 1350. فتوت نامۀ سلطانی. به اهتمام محمد جعفر محجوب. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.ا

- International Institute of Social History. 2006. The Return of the Guilds. Conference of the Global Economic History Network, Utrecht, Utrecht University, October 5-7. (accessed 2 January 2022) http://www.iisg.nl/hpw/return-guilds.php

- Richard Goy. 1997. Venice: The City and Its Architecture. London: Phaidon Press Limited.

- Richard Mackenney, 1987. Tradesmen and Traders: The World of the Guilds in Venice and Europe, c. 1250 c. 1650. London: Croom Helm.

- Epstein, Stephan R. 1998. Craft Guilds, Apprenticeship, and Technological Change in Preindustrial Europe. The Journal of Economic History, 58:3, September, 684-713. (accessed 2 January 2022) https://eprints.lse.ac.uk/22419/1/28_95.pdf

- Epstein, Stephan R. et al. 2008. Guilds, Innovation, and the European Economy, 1400-1800. Cambridge: Cambridge University Press.

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ