اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

 

 

ااااامقدمه

اااااسازه سازان

ااااابازار سازان

اااااجامعه سازان (غیر شهری)ا

اااااجامعه سازان (شهری)ا

اااااانسان سازان

اااااسلامت سازان

اااااآگاه سازان

اااااباران سازان

 

 

تبسنت

 

روستای سالمِ قرن 21: راهنمای توسعه محلی در اقتصاد مقاومتی

در نیم قرن اخیر، بسیاری از روستانشینان جهان در پی ترقی و پیشرفت راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند. برخی دیگر از روستاها کوشیده اند که خود تبدیل به شهر شوند. اما تعدادی از جوامع روستانشین جهان، در حرکتی بدیع، به جای ترک موطن و فرهنگ محلی، اقدام به تبدیل آبادی خود به روستایی به مراتب پیشرفته تر از شهرهای امروز جهان کرده اند.  بی ی بتنستنسی تنیستجه نستینست ینستنی

 

تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها برای استمرارِ مردم سالاری در جهان ضروری شده است. تا کنون نتایج امیدبخشی از این تلاش ها به دست آمده که برای تحقق اهداف حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی در ایران قابل توجه است.  ببستسنت ستسنبتن بتن بستبن سبنتس بنست بنسبت سنب تسنبتس  

تمدن سازی یا توسعه؟ به روایت تجربه  تسسنت ست سنتبسنب تسن بتسنب سبنست نسب نب

اهالیِ روستای دیزباد بالا در شهرستان نیشابور، با احیای پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و سرزمینی، الگویی الهام بخش از روستایِ ایرانیِ قرن 21 به وجود آورده اند. با توجه به تغییراتِ آب و هواییِ پیشِ رو، این روستای تمدن ساز برای شرایط دشوار قرنِ حاضر آماده تر است.  بتسیت سنتسن تسب تسنبت سنبت سنت سنب تسنب سن

کشاورزانِ روستای سیرجارون در استان مازندران، با پیروی از مدلِ کشاورزیِ مدرن و قطع پیوند با دانش بومی و سرزمین خود، شرایط ناسالم و ناپایداری برای خود به وجود آورده اند. این روستا مصداق گویایی از آسیب های توسعه است که بر بسیاری از روستاهای ایران و جهان تحمیل شده است. تبتست سنیبت سنبت سنبت سنبس تبنست

درود پاک بر اهالی هر دو روستا که هر یک به شیوۀ خود، انتخابِ درست را به هموطنان خود نشان داده اند. شجاعتِ اهالی هر دو روستا ستودنی است؛ شجاعت اهالی دیزباد بالا در مقاومت در برابر تحقیری که در 6 دهۀ اخیر متوجه روستایی، روستانشینی و روش های کهن بوده است و شجاعت اهالی سیرجارون در اذعان به اشتباه خود در پشت کردن به روش های بومی کشت و زرع و ارزش های سرزمینی است. خداوند یار و راهنمای هر دو باد! بتسنتینت ینت سنت نتب سنت سنبت

 بسر

نمونه هایی از جوامع سالمِ غیر شهری در دیگر کشورها

 

 

 

 

بیببسیبسبسیتن سبت سنبتسنبت سنتس بنست بتس بنست نبت س

 

 

 

خیرین تمدن ساز

جامعه سازان (غیر شهری)ا

تصویر: روستای دیزباد بالا، رضا خوشدل راد  

هدف:

احداث جوامع سالم (روستاهای نوظهور قرن 21) در 31 استان کشور

خیرین مشارکت کننده:   

- جوانان از جمیع سطوح تحصیلی دانشگاهی و حوزوی و تجربی (به ویژه علاقمندان و دانش آموختگان به رشته های زراعت و باغبانی، دامداری، گیاه شناسی، خاک شناسی، زیست شناسی، برق، مکانیک، آبخیزداری و تغذیه)ا

- صاحبان سرمایه

 دانشگاهیان، حوزویان و حرفه مندان - 

خبرگان بومی -

سازمان های خیریه -

بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان -

سازمان های دولتی و محلی ذیربط -

معرفی

در گذشته ای نه چندان دور در کشور ما و دیگر کشورهای جهان، مردم غالبا در روستاها زندگی می کردند. روستاها در مقایسه با شهرها و کلان شهرهای امروز، از شرایط اجتماعیِ متفاوتی برخوردار بودند. برای توصیف این ویژگی، امروزه از اصطلاحِ زیستگاه هایِ مقیاس انسانی استفاده می شود، یعنی در این زیستگاه ها همه یکدیگر را می شناختند و تصمیم گیری ها در مورد بهره برداری از منابع موجود توسط خود ساکنین انجام می شد. از طرفِ دیگر، از آنجاییکه مرگ و زندگیِ اهالیِ روستاها به بهره برداری عادلانه و پایدار از دارایی های مشترک سرزمینی (مرتع، جنگل، آب و اراضیِ کشاورزی، ساحل و منابع صید ماهی و غیره) بستگی داشت، طی قرون، ساختارهای اجتماعی پیچیده و آداب و رسوم و سنت های یاریگریِ مؤثری برای مقابله با زیاده خواهیِ بشر از این منابع  ابداع شده بود. همانطور که در جای دیگر به تفصیل آمده است، با تحمیلِ سیاست های توسعه در جهان، پیوند مردم با دارایی های مشترکِ سرزمینی قطع گردید و مشارکت مردم در مدیریت دارایی هایی که زندگی ایشان کماکان بر آنها متکی است متوقف شد. مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی که در جمیع کشورهای جهان عمومیت یافته است، مثل بیکاریِ گسترده و مزمن، اعتیاد، بی خانمانی، نابودی جنگل ها و مراتع، بیابانزایی، پدیدۀ گرد و غبار و خشک شدن سفره های آب های زیرزمینی، ریشه در این جدایی مردم از دارایی های مشترک سرزمینی خود دارد. تبنیتنس تبنسنس بنت نت نست بنستب نست سنبت سنبتس بنستب نستب سنبتسنبست

احداث جوامع سالمِ غیر شهری یا روستاهای نوظهورِ قرن 21، تلاشی برای همگرایی و هم افزاییِ انگیزه هایی است که بحران های توسعه در جوامع به وجود آورده است. از این طریق، چندی از بزرگترین تهدیداتِ توسعه صنعتی به فرصت هایی برای تمدن سازی بدل می گردد. در این تلاش، گروهی از دانش آموختگان در رشته های مختلف و حرفه مندانِ صاحب تجربه، قطعه زمینی از سرزمینِ موطن (استان) خود را در اختیار می گیرند. سپس با طراحی مناسب و احیای دانش بومیِ منطقه و بهره گیری از فناوری های نوین، این زمین را به زیستگاهی در مقیاس انسانی برای ایرانِ هزارۀ سوم تبدیل می کنند. قابل توجه اینکه، به محض آغاز اجرای طرحِ احداثِ این روستای نوظهور، تمامیِ جوانانِ شرکت کننده، صاحب شغل و خانه می شوند، مشاغلی که خود ایجاد می کنند و خانه هایی که با کمک یکدیگر برای یکدیگر می سازند. ثمراتِ این تلاش نیک اندیشانه در سطح کشور، شامل هزاران شغل در واحدهای خُرد و متوسط صنعتی و کشاورزی، احیای جنگل ها و مراتع، تبدیل اراضیِ بایر یا آسیب دیده به اراضیِ مولد، بیابانزدایی، احیایِ تالاب های طبیعی و ایجاد تالاب های مصنوعی، پیشگیری از پدیدۀ گرد و غبار و تولید دانش و فناوری های مناسب، به ویژه در حوزه های آب و انرژی، است. افزودنِ جاذبه های جدید و بسیار متفاوت برای پذیرایی از گردشگرانِ داخلی و خارجی و پایه ریزیِ مراکز پژوهشی و آموزشیِ روش های غیر شیمیایی کشاورزیِ سازگار با تغییراتِ آب و هوایی و ساخت و ساز با طراحی و مصالح بومی، از دیگر برکات این طرح تمدن ساز است. تبینتسنت سبنتسمنتس نمت منستب سمنبت منبت سنبتسمنتس ب     بیبس

آغازگر طرح:

- گروهی از دانش آموختگان دانشگاه ها یا حوزه های علمیه از یک شهرستان یا استان

- اهالی یک روستا

- زمین داران بزرگ

- مسئولینِ دانشگاه ها و حوزه های علمیه شهرستان ها

سازمان بسیج مستضعفین -

- فعالانِ قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان ها

- مسئولین استانیِ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست

دستاوردها:

- ایجاد الگویِ رونق اقتصادی در کنار آبادانی محیطی و سلامت جامعه

ا- ایجاد الگوی پیشگام برای مردمی سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی

- ایجاد رقابت سالم بین جوانان کشور در خوداشتغالی و مشارکت در آبادانی و عمران استان خود

- تخفیف چندی از بحرانی ترین مسایل کشور در یک اقدام مشترک با کمترین هزینه و بیشترین ارزش برای جامعه

- تقویت پیوندهای اجتماعی در محل و منطقه

- ایجاد کانون های جدید گردشگری برای تمدنِ ایرانی اسلامی در هزارۀ سوم

- تقویت امید جوانان به آینده با تسهیل نقش آفرینی ایشان در شکل دهی به زیستگاه های ایرانِ هزارۀ سوم

- تشویقِ نقش آفرینی جوانان در صیانت از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008