اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

 

 

ااااامقدمه

اااااسازه سازان

ااااابازار سازان

اااااجامعه سازان (غیر شهری)ا

اااااجامعه سازان (شهری)ا

اااااانسان سازان

اااااسلامت سازان

اااااآگاه سازان

اااااباران سازان

 

 

 

محلۀ چینی ها، مونترآلِ کانادا

ایجاد محله هایِ شهری با هویت قومی و فرهنگی یعنی بهره گیری هوشمندانه از سرمایه های فرهنگی یک شهر برای رونق اقتصادی آن. علاوه بر اقوام و خرده فرهنگ های درون یک کشور، در بسیاری از کشورهای مهاجر پذیر، ایجاد این محله ها توسط مهاجران از دیگر کشورها، تشویق می شود. برخی از شهرها حتی اجازه می دهند که بناهای این محله ها به سبکِ معماریِ کشورِ مبدأ بازسازی شود. برای جذابیت بیشتر، گاه نام کوچه ها و خیابان ها به هر دو زبان نصب می شود.    بیتسنت بت بنستب نسبت سنبتس نبست بنبت س

محلۀ ژاپنی ها، سان فرانسیسکو، ایالاتِ متحده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیرین تمدن ساز

جامعه سازان (شهری)ا

تصویر: مصطفی حسن زاده    

هدف:

مرمت محله های قدیمیِ (فرسوده)  کلان شهرهای کشور

  خیرین مشارکت کننده:   

- اهالی محل

- صاحبان سرمایه

 دانشگاهیان، حوزویان، هنرمندان و حرفه مندان - 

خبرگان بومی -

سازمان های خیریه -

سازمان های دولتی و محلیِ ذیربط -

معرفی

آنچه این روزها در کشور ما با نام نوسازی بافت های فرسوده در حال اجراست در کشورهای انگلیسی زبان اعیانی سازیِ محله ها1 نام دارد. نیت مجریانِ این طرح در کشور ما هر چه هست، واقعیت این است که گران شدن املاک و افزایش اجاره بها و در نتیجه بیرون رانده شدن تعداد بیشتری از شهروندانِ کم درآمد از درون شهر به حومه یا حاشیه آن از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نوسازیِ محله های قدیمی ترِ شهر است. اگر چه نوسازی محله های قدیمی، تعدادی از جویندگانِ کار را به صورت موقت به کارهای ساختمانی مشغول می سازد و چهرۀ محله های قدیمی تر شهر نو می شود، اما در دراز مدت، شهر از دو لحاظ، متحمل آسیب و زیانِ فراگیر می گردد. نیتنست سنتسن نت نستب سنبت سنبتس نبست بنستب نسبت سنبت سنبت س

آسیب اول   با بیرون رانده شدن افراد کم درآمد به حاشیه یا حومۀ شهر، این همشهریان برای رسیدن به محل کار خود، که هنوز در درون شهر است، باید روزانه مسافت طولانی تری سفر کنند. ایشان با هر وسیلۀ نقلیه ای که تردد کنند - عمومی یا خصوصی- به آلودگی هوای شهر که خود و دیگران تنفس می کنند خواهند افزود. پس با نوسازیِ هر محله از شهر که به بهانه هایی چون فرسودگی بناها، آسیب پذیری در برابر زلزله یا تنگیِ کوچه ها تخریب می شود، بر ترافیک موتوری، آلودگی هوا و بروز بیماری های ناشی از آنها در سطح شهر اضافه می گردد. ببیبسیبس بسبس سبیتبسیبسبنتست ستبسب نتسنبست نستب نبت سنبت سنبت بسنت

آسیب دوم   با اعیانی شدنِ محله ها، همراه با بافت فیزیکی و اجتماعی محله ها، بافت فرهنگی آنها نیز دگرگون می شود و این تغییر چند جانبه، فرصتی عظیم برای نشاط آفرینی، کارآفرینی و تولید ثروت از طریق تشویقِ گردشگریِ درون شهری را از میان می برد.  توضیح اینکه، در کلان شهرهای کشور، مثل تهران، بسیاری از محله های قدیمی، محله های مهاجر نشین اند. یعنی طی دهه های متوالی، اقوام مختلف ایرانی به تدریج پایتختِ کشور خود را به چهل تکه ای جذاب از فرهنگ های گوناگون بدل کرده اند. این سرمایه ای فرهنگی است که عقل به حفاظت از آن حکم می کند. اگر این ویژگیِ بسیار مستعدِ بافت های ارزشمند فیزیکی-اجتماعی-فرهنگی شهر تهران (و دیگر کلان شهرهای مهاجر پذیرِ کشور) بهتر شناخته شود، مالکین سازه های قدیمیِ واقع در این بافت های تاریخی، ارزشِ اقتصادی بالاترِ بازسازی (= تعمیر و مرمت) (و نه تخریب و نوسازیِ) املاک خود را در خواهند یافت. بنمسنمسب سمنب سمنس مبسن بمسنب مسنب سمن سمنس مبن سمنس بمسنب م

درآمد حاصله از مرمتِ تدریجی محله ها، با حفظ جمعیت ساکن، و تبدیل بخشی از سازه ها به رستوران هایِ کوچکِ محلی (با غذاهای خاص فرهنگ مهاجرانِ ساکن)، نمایشگاه های صنایع دستی، فروشگاه ها و موزه های کوچک جهت جلب گردشگران داخلی و خارجی، به مراتب بیشتر از درآمد واحد آپارتمانی کوچکی است که در ازای ملکِ ایشان که فرسوده ارزیابی شده نصیبشان می شود. علاوه بر این، صدها نفر از ساکنین هر یک از این محله ها که درآمد خود را از محل فعالیت های اقتصادیِ جدید کسب خواهند کرد، از تردد درون شهری برای رسیدن به محلِ کار خود بی نیاز می گردند و به شهروندانی مسئول در کاهش آلودگی هوا بدل می شوند. افزایش درآمد شهرداری و دولت از محل عوارض و مالیات ها نیز از دیگر ثمراتِ این نیک اندیشیِ تمدن سازِ مالکان سازه های تاریخی محله های قدیمی و سایر خیرینِ مشارکت کننده در این طرح است. جزییاتِ چگونگی اجرای این طرح با کمک یک تسهیلگر2 و گردهم آمدنِ مالکین و ساکنین و دیگر افراد و سازمان های ذیربط مشخص می گردد و ممکن است در محله های مختلف شکل متفاوتی به خود بگیرد و بر تنوع این محله های قومی-فرهنگی بیفزاید. انسنسنیت نتسبس نتب نبتسنبت سنست بنست بسنبت سنبت سنبت سنبتس بنس

آغازگر طرح:

- صاحبان املاک

- اهالی محل

- هنرمندان و فعالانِ صنایع دستی

- دانشگاهیان، حوزویان و دیگر علاقمندان به فرهنگ های قومی و دانش بومی

 فعالانِ فرهنگیِ جوامع مبدأ -

اعضایِ شورای اسلامی شهر -

دستاوردها:

- زیباسازی و پاکیزه سازیِ شهر

- اشتغالزایی و رونق اقتصادی با سرمایه های فرهنگی

- ایجاد الگویِ رونق اقتصادی در کنار آبادانی محیطی و سلامت جامعه

     افزایش قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی در کل شهر -

- افزایش جاذبه هایِ گردشگریِ شهرستان ها

- تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی در سطح شهر

- تقویت دارایی مشترکِ سلامت عمومی با کاهش آلودگی هوا و افزایش نشاط اجتماعی

- افزایش گزینه های تولید و تجارت برای هنرمندان، صاحبان مشاغل خانگی و صنعتگران خرد و متوسط

- الگوسازی برای شهر ایرانی در هزارۀ سوم  

- تقویت امید جوانان به آینده با تسهیل نقش آفرینی ایشان در شکل دهی به زیستگاه های ایرانِ هزارۀ سوم

- تشویقِ نقش آفرینی جوانان در صیانت از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی

 

 

 

1Gentrification و به انگلیسی

2

لازم به ذکر است که در فرآیندِ اجرایِ طرح های نوسازیِ بافت های فرسوده در شهر تهران نیز از خدمات افرادی استفاده می شود که خود را تسهیلگر می نامند. ایشان مشخصا با هدفِ اجرای طرح نوسازیِ شهرداری و تفهیم آن به اهالی، در محلات مستفر می گردند. این در صورتی است که یک تسهیلگر که با اصول و موازینِ اخلاقیِ این حرفه آشناست هرگز با یک راهکارِ از پیش تعیین شده کار خود را با مردم آغاز نمی کند. پس استفاده از واژۀ تسهیلگر در اشاره به این مجریانِ میدانیِ طرح نوسازی، مبهم، گمراه کننده و غیر قابل اعتماد است. تسهیلگر کسی است که افراد و سازمان های ذینفع در یک مسئله را گردهم می آورد تا با همفکری، با هم، به تصمیمی دست یابند که همه در اتخاذ آن و اجرای آن شریک و همدل اند. اطلاعات بیشتر در صفحۀ تسهیلگری برای حل مسایل محلی بیسب سبسب بسبتستنس ستسبسببیبسیبسبسبس بسبسبسبب سنب تنتس نست سنبت نت

 
 
 

آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008