اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

برای خیرین تمدن ساز

 

 

ااااامقدمه

اااااسازه سازان

ااااابازار سازان

اااااجامعه سازان (غیر شهری)ا

اااااجامعه سازان (شهری)ا

اااااانسان سازان

اااااسلامت سازان

اااااآگاه سازان

اااااباران سازان

 

 

اتوسعه یا تمدن سازی؟ (قسمت 1)ا

جهانی سازی: طرحی برای سلطۀ شرکت های جهانی و نابودی حاکمیت دولت ها

جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات، گرفتن وام از بانک های بین المللی و مقررات زدایی از جمله سیاست های پیشنهادی ای است که این روزها برای برون رفت از رکود در تولید، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش ثروت در جامعۀ ما، به گوش می رسد. این در حالی است که کشورهایی که قبلا همین سیاست ها را با انتظاراتی مشابه اتخاذ کرده اند، از تصمیم خود پشیمان اند. تجاربِ این کشورها در عمل گواهی می دهد که با اتخاذ این سیاست ها، نه تنها انتظاراتِ یاد شده برآورده نمی شود، بلکه گزینه های اقتصادی و حاکمیت ملی کشورها به شدت کاهش می یابد. بیشتر بخوانید تبینتسنت سنتیسنتنستی نست نس نست نتس نیت سسیس

اتوسعه یا تمدن سازی؟ (قسمت 2)ا

 

 

 

 

مردمی سازی اقتصاد با احیای دارایی های مشترک، چرا و چگونه

در این گزارش بخوانید که چرا احیا و تقویت بخش مردمی جامعه، برای رفع مسایل توسعه که امروزه سلامت و امنیتِ اجتماعی و نیز پایداری زیست محیطی و طبیعی  کشورها را تهدید می کند الزامی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پرهیز از فرودستیِ سیاست های توسعه و پیامدهای زیانبار آنها، مستلزمِ تجدید پیوند با دارایی های تمدنیِ هر ملت است که تنها از طریق نقش آفرینیِ آگاهانه و خیراندیشانۀ مردم و همراهیِ سیاستگذاران و مسئولین با ابتکار عملِ شهروندان امکانپذیر می گردد.  بتسنتسن تنبت سنتب سن سبن بنستب سنب سنب سبن سبنست نستب سنبت

 

 

 

 

دکتری، نه لازم و نه کافی: مقاومتِ همه جانبه با تحصیلِ کامل، چرا و چگونه

در این گزارش بخوانید که چگونه سیستم استانداردِ آموزش در کشورها، توسط نظام سلطه، وسیله ای برای محدود کردنِ توان فکری نسل جوان و کنترل ذهنی و رفتاری بزرگسالان قرار گرفته است. بخوانید که چرا مسئلۀ بیکاریِ گسترده در جهان ریشه در این نظامِ استعماری دارد. همچنین در این گزارش توصیف شده است که چگونه مردم در دیگر کشورها با ایجاد سیستم های مردمی و مکمل، در مقام مقاومت برآمده اند. بسیب سب سب سبسب سبسیبس سبیبس سی

 بسنتسنت ستب سنت سنت

تحقق اقتصاد مقاومتی در دیگر جوامع، چرا و چگونه

نقش آفرینی گستردۀ مردم در اداره امور، بهره گیری از فناوری های مناسب و حمایت دولت ها با اتخاذ سیاستگذاری های مساعد، تحقق موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی در جوامع مختلف جهان را امکانپذیر کرده است. با آشکار شدن هر چه بیشتر خودکامگی شرکت های بزرگ صنعتی دنیا در مدیریت اقتصادِ جهانی و ارتباط تنگاتنگ آنها با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برقراری اقتصاد مقاومتی در کشورها برای استمرارِ مردم سالاری در جهان ضروری شده است. تا کنون نتایج امیدبخشی از این تلاش ها به دست آمده که برای تحقق اهداف حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی در ایران قابل توجه است.  ببستسنت ستسنبتن بتن بستبن سبنتس بنست بنسبت سنب تسنبتس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیرین تمدن ساز

مقدمه

به رغم تمامیِ بحران هایِ زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ عصرِ حاضر، ما در دوران امیدبخشی زندگی می کنیم چرا که کثرت و پیچیدگی مسایلِ توسعه، به مشارکتی فزاینده بین مردم و مسئولین در سیاستگذاری و حکمرانیِ کشورها انجامیده است؛ مسایل عظیم و دامنه داری چون بیکاریِ مزمن، آلودگی هوا در کلان شهرها، آلودگیِ محصولاتِ غذایی به مواد شیمیایی، کمبود آب، گرانی، رکود، اعتیاد، بی خانمانی و شیوع بی سابقۀ انواع بیماری های سخت درمان، مردم را بر آن داشته است که نسبت به چگونگیِ ادارۀ امور بی تفاوت نباشند. از سوی دیگر، بروز این مسایل، مسئولین را متوجه ساخته است که برنامه ریزیِ متمرکزِ از بالا به پایین، به تنهایی، بدون نقش آفرینی و مشارکت مردم در ادارۀ امور، کارساز نیست. خیرین تمدن ساز به شهروندانِ آگاه، مبتکر و متعهدی گفته می شود که با مشارکت فکری و همکاری در میان خود و با مسئولین، در راستای حل مسایل جامعه می کوشند. این پدیدۀ خجسته، پربار و امیدبخش مدتی است که با عناوین مختلف و از طرق گوناگون، در دیگر کشورهای مردم سالارِ جهان آغاز شده است و الگوهایی الهام بخش برای برنامه ریزیِ از پایین به بالا فراهم کرده است. نتیجۀ این تلاش های درونزا و برون نگر، احیای بخش مردمی جامعه و مردمی سازی اقتصاد بوده است.    لیبلیل لیبیبل یل                  ببسیبسب بسب سبس        لیلیلی لیلللل یللل ی  

عموما واژه هایی چون خیّر یا نیکوکار اشخاصی را در ذهن تداعی می کند که با توان مالیِ خود به کمک شخص یا گروهی خاص از جامعه می شتابند. خیرین تمدن ساز، ضمن تایید اهمیت این نوع از نیکوکاری، از رویکردی جمعگرا و جامع نگر برخوردار اند و به خیری کثیر و به مراتب فراگیرتر در جامعه می اندیشند. اهداییِ خیرین تمدن ساز فقط به پول یا مِلک محدود نمی شود، بلکه مهارت، دانش، تجربه، روابط اجتماعی، نیروی کار و دیگر هدیه های ارزشمند را نیز در بر می گیرد. از این رو، خیرین تمدن ساز، نه تنها توانگران و صاحبانِ سرمایه، بلکه جمیع اقشار جامعه را شامل می شود، از جمله دانشگاهیان و حرفه مندان (مهندسین، حقوقدانان، اطبا و...)، اصحاب حوزه، فعالانِ رسانه، هنرمندان، جوانان، کشاورزان، مسئولین و سیاستگذاران وخبرگان بومی. از دیگر ویژگی های نیکوکاریِ تمدن ساز این است که خیرین، اجر اخروی و اجر دنیوی را از هم جدا نمی دانند و برای کسب شایستگی جهت تحصیلِ هر دو پاداش تلاش می کنند. در ادامه به توصیف برخی از این گروه ها و برکاتِ مشارکت هر یک از آنها در تمدن سازی می پردازیم. تبست نس سنبتبنت نب سبنتبسبسب بسبس سبسبسب بسبس بس بنست

جوانان. نگرش مثبت به انسان در تمدن سازی با آنچه ما در فرهنگِ توسعه با آن خو گرفته ایم متفاوت است. در تفکر توسعه، جوانانی که هنوز راه زندگی خود را انتخاب نکرده اند را بیکار می خوانند و آنها را نیازمند به کمک می دانند. اما تمدن سازی، قشر جوان جامعه را با توانمندی هایِ بی مانند آن برای نواندیشی و آینده سازی می شناسد. از این رو، جوانانِ تمدن ساز، خود را دارای ظرفیت هایِ فکری و فیزیکی بالا، نشاط و سرزندگیِ ذاتی، و امید و انگیزۀ سرشار برای یادگیری و تجربه آموزی در جمیع جوانب زندگی می بینند. همانطور که در طرح های پیشنهادی این بخش از سایت آمده است، جوانانِ خیراندیشِ جامعه با اهدای توانمندی های خود و مشارکتِ فعال در احیای دارایی های مشترکِ سرزمینی، فرهنگی و اجتماعی، می توانند به اشتغال و درآمد، ساخت خانه، تشکیل خانواده و شکل دهیِ آگاهانه به آینده ای که خود، آن را می سازند امید داشته باشند. بتسنتسنت سبنتسب نستب سنبت سنبت سبیسبسیبسبس سبسبنبس تبنست بنسبت سنب ت

صاحبان سرمایه، چه خُرد و چه کلان، نیز همانند سایر اقشار جامعه، از مسایل اقتصادی مثل رکود و تورم و تبعاتِ اجتماعی آن خسارت می بینند. این قشر از جامعه به خوبی درک می کند که رونقِ اقتصادی و بهبودِ محیط کسب و کار، نه به پُریِ مغازه ها، بلکه به پُری جیبِ مردم (اصطلاحا قدرت خرید)، نشاط اجتماعی و ثبات در ایمنی و امنیت کشور است. پس همگام با تلاش برای شکوفایی بخش خصوصی، لازم است که به استواری و قوامِ بخش مردمی نیز اندیشید. آن دسته از صاحبان سرمایه که در اجرایِ طرح های پیشنهادیِ این سایت یا دیگر طرح های مشابه مشارکت می کنند، در واقع بخشی از توان مالی خود را در حمایت از تقویتِ بخش مردمیِ جامعه سرمایه گذاری می کنند. ایشان بی تردید سود این سرمایه گذاری را به شکلِ تغییراتی مثبت و محسوس در رضایت عمومی، سرزندگی و امنیت اجتماعی، سلامت محیط زیست، افزایش نرخ ازدواج، انسجامِ بیشتر در نهادِ خانواده، آغاز کسب و کارهای نو و در نتیجه رونق بیشتر در کسب و کار و افزایش ارزشِ دارایی های خود خواهند دید. ب ینتس سبسبسبسببسبسسبسسنتسنت بسنت سنت نستب سنب تسنب س

دانشگاهیان و حرفه مندان. ایجاد پلی ارتباطی بین دانشگاه و صنعت در کشورها فقط یکی از راه هایِ کاربردی کردن و ثروت آفرین نمودنِ این مراکز علم و پژوهش است. راه دیگر، با نتایجی به مراتب فراگیرتر، ایجاد پلی ارتباطی بین دانشگاه و جوامع محلی در شهر و روستاست. اساتید و دانشجویانِ خیراندیش و نوآورِ دانشگاه ها با پیوستن به طرح های تمدن سازی، مثل جامعه سازیِ غیر شهری و شهری و کمک به تولید دانش و فناوری های اصیل و مناسب، زمینه سازِ اعتلای فرهنگی و تمدنی کشور در دهه های آتی می گردند. از این طریق، دانشگاهیان ایرانی فرصت می یابند که از محدودیت های علم و فناوریِ تقلیدی که بر نهادِ دانشگاه در غالب کشورهای در حال توسعه چیرگی یافته است پا فراتر گذارند و در عرصۀ علم و فناوریِ جهانی، حرفی نو از تولید دانش ایرانی برای گفتن داشته باشند. کلیه مهندسین و دیگر حرفه مندان کشور نیز قادر اند با پیوستن به خیرین تمدن ساز، مکانی پذیرا برای نوآوری های خاصِ تخصص خود، مثل آب، کشاورزی، انرژی، معماری و طراحی محیطی بیابند. بتسنتب بس بسبسبسبسسنتب سنبتسنبس بنتبنست سنبت سنبت سنت سنتس نبست بنست بسن

خبرگان بومی. در فرآیند توسعه صنعتی، ریش سفیدان و گیس سفیدانِ صاحب تجربۀ جوامع محلی (روستاییان و عشایر)، فاقد جایگاهی شایسته در شکل دهی به آیندۀ کشور خود بوده اند، اما از نگاه نیکوکاریِ تمدن ساز، این خبرگانِ محلی، پاسدارانِ دانشی بس ارزشمند و کم شناخته اند که برای درکِ استعدادها و ظرفیت های محیطیِ هر منطقه و برقراری پیوند با دارایی های مشترکِ سرزمینی، مطلقا ضروری است. ضرورتِ مشارکت این خیرین به ویژه در طرح های جامعه سازیِ غیر شهری و شهری و سلامت سازی، از جایگاه رفیع ایشان در شکل گیریِ تمدنِ ایرانی هزارۀ پیشِ رو حکایت دارد. در واقع، بهره گیری مناسب و تلفیقی از علم روزِ اساتید دانشگاه ها و مهندسینِ کشور از یک سو و بهره مندی از دانش بومی و تجربیِ خبرگانِ محلیِ به جا مانده از ادوارِ گذشته از سوی دیگر، از ویژگی های رویکردی مؤثر در علم آموزی و پژوهش عصر حاضر به نام تحصیل کامل است که در جای دیگر مفصلا تشریح شده است. نتس نسنتی سنتبنبت سنبت نبتبنت بنتب نسبت سنبتسنبت سنبتس بنتس بنستب

مسئولین و سیاستگذاران. تعجب آور نیست که تقریبا تمامی کشورهای جهان از  مسایل و بحران های مشابهی رنج می برند. این مشکلات، پیامدهای نامطلوبِ  اجرای سیاست هایی است که بر اساسِ نظریه ای به نام اقتصاد توسعه (ص 37) در سطح جهانی ترویج و اعمال شده است. مروجین اقتصاد توسعه را سازمان هایی بین المللی مثل بانک جهانی، سازمان ملل متحد (ص 47) و شبکه های دانش بنیانِ جهانی (ص 53) تشکیل می دهند که با اِعمال فشار و فریب، سیاستگذاران و مسئولین کشورها را به پیروی از سیاست هایی چون انتقال تکنولوژی، جذبِ سرمایه گذاری خارجی، مقررات زدایی، ریاضت اقتصادی، اخذ وام های بین المللی و خطوط اعتباری و افزایش صادرات مجبور و از اتکا به ظرفیت های داخلی و تلاش برای رسیدن به خودکفایی منصرف می سازند. اما دولت هایی نیز هستند که به این سیاست ها، که به کت بندِ طلایی توسعه (ص 1) معروف شده است، تن نمی دهند و از طریقِ سیاستگذاریِ مساعد، با گروه های شهروندیِ مبتکر و متعهد که با نقش آفرینی و ابتکار عمل در حل برخی از حادترین مسایل اقتصادی و زیست محیطی کشور خود می کوشند همکاری می کنند. از این طریق الگوهایی بدیع و الهام بخش در حکمرانیِ درست و عقلانی برای دولتمردان تمدن ساز در دیگر نقاط جهان به وجود آمده است که دستیابی به آرامش و ثباتِ اجتماعی، قوام اقتصادی، سلامت غذایی و زیست محیطی و بالندگی فرهنگی را نوید می دهد.  بیتنست نتب سنت سنتس بنت نت بنت سن تسنت سنتس نست نست سنتسنبسنب ن

در حاشیۀ صفحۀ حاضر، طرح هایی پیشنهادی از سوی در خدمت اصلاح الگوی مصرف برای تمدن سازی تقدیمِ علاقمندان به نیکوکاری شده است. در توصیف این طرح ها به کلیات بسنده شده است چرا که جزییاتِ هر یک، فقط از طریق برگزاری جلساتِ تسهیلگری توسط خیرینِ مشارکت کننده در هر طرح مشخص خواهد شد. در توصیفِ این طرح ها از چند واژه کلیدی استفاده شده است که در اینجا یک به یک به توضیح آنها می پردازیم: منظور از هدف، خروجیِ فیزیکیِ طرح است که کلیه خیرین مشارکت کننده برای تحقق آن می کوشند. منظور از دستاوردها، نتایج متنوعِ اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی است که خیرین می توانند از تحققِ هدف طرح، در جامعه محلی یا در سطح کلانِ ملی انتظار داشته باشند. به بیان دیگر، هدف وسیلۀ واحدی است که از طریق تحقق آن، هر یک از گروه های مشارکت کننده به دستاورد مورد نظرِ خاصِ خود در سطحی وسیع تر دست می یابد. بخشِ معرفی نیز برای بیانِ نکاتی کلی در توجیه ضرورت و توضیح کارآیی طرح در رسیدن به دستاوردهای آن در نظر گرفته شده است. تبتس تب سنبت نبت نب نبنت بنبسبس سبسبس سیبسب سبب نب نبتنب سنبت سبنت نتسب

اگروه های شناسایی شده در بخش خیرین مشارکت کننده و آغازگر طرح  اساسا یکی هستند، اما به منظورِ برجسته ساختن دو نکته مهم، این دو بخش را از هم جدا کرده ایم: نکته اول اینکه، گروه هایی از خیرین که در بخش خیرین مشارکت کننده آمده اند منعکس کننده شرایط ایده آل برای اجرای کامل طرح و دستیابی به نتایج عالی است. یعنی با حضورِ فعالانۀ یک یا چند نماینده از همۀ گروه های نامبرده می توان بهترین و فراگیرترین نتیجه را انتظار داشت. اما برای اینکه طرح مورد نظر آغاز شود، الزامی است که حداقل یک نفر از یکی از گروه هایی که در بخش آغازگر طرح نام برده شده است آغازگر یا تسهیلگرِ آن شود. نکته دومی که در این بخش با دقیق تر کردنِ افراد و گروه های نامبرده برجسته کرده ایم این است که، واقعا ضروری نیست که آغازگرِ طرح حتما دارای توان مالی بالا باشد. آغازگر طرح کسی است که بتواند با درک درست، مسایل جامعه محلی را شناسایی کند و سپس با ارادۀ راسخ و ایمان استوار، با افراد و سازمان هایی که ممکن است به او در تصمیم گیری ها و اجرای طرحی تمدن ساز بپیوندند تماسِ مؤثر برقرار کند. پس اگر چه برای اجرایِ موفقیت آمیز طرح ها به پول نیاز خواهد بود، اما در ابتدای کار، داشتنِ توان مالی، عاملِ کلیدی نیست و لذا نباید فقدانِ توانِ مالی، مانعی ذهنی برای اندیشیدن و چاره جوییِ نوآورانه باشد. بتینتست  بنسببسب سبسبسبس سبب سقصق صقصق صقصقص نب سنب تسنبت سبن بت  

سایت در خدمت اصلاح الگوی مصرف خود را شریکِ کلیه خیرینی می داند که با اجرای طرح هایِ پیشنهادی این سایت یا دیگر طرح هایِ مشابه، رسیدن به دستاوردهایی را هدف قرار می دهند که علاوه بر رونق اقتصادی و کسب معاش، دستیابی به عمران و آبادانیِ سرزمین و شکوفاییِ جامعه ای سالم و زیبا را نیز امکانپذیر می کند. از این رو، از آغازگران طرح ها دعوت می نماییم تا در هر مرحله از اجرای طرح خود که لازم دیدند با بهره گیری از خدمات زیر، ما را در اجرای طرح خود سهیم نمایند: آموزش تسهیلگری، آموزش طراحی و ساخت بناهای مقاوم به زلزله با مصالح بومی، طراحی و اجرای این سازه ها، آموزش کشاورزیِ بوم شناختی، اجرای طرح های کشاورزی بوم شناختی، اصلاح زمین های آسیب دیده و تبدیل آنها به اراضی مناسب برای کشاورزیِ غیر شیمیایی، اجرای طرح های جامعه سازی (شهری و غیرشهری)   رطزطرططط بتیتسن نتب سنبسنت بنتبنستب سنبت سنبت سبنت بنست بنستب نسب تسن

 بنتس سیت ست سنتی سنتی سیت سبت سنتب سنبتس نست بسنتب سنبتس بنست ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008